Lukežu Vanǧel

- Parvi kapitul
Rojstvo Janeža Karstnika an Ježušovo

Nastóp

[1]Zakí puno med njim so začel opoveduvat pravco zgodbic ki so se gajale med nam, [2]takuok so nan jih preneslì tisti ki so jih bli priča že odsparvič an so ratal ministri besiede, [3]takuo san nameniu an jist lepuo pregledat gor na usako okažjon že odsparvič an gor na njo napisat za tè no zaročenó ratingo, famož Teofil,[4] za de se dovizaš na tarduost učìenja ki si sparjeu.

Rodienje an skrito živlìenje
Janeža Karstnika an Jezusa

Oznanilo rojstva Janeža Karstnika

[5]Cajtu Erodeža, kraja Judee, je živeu an gaspuod kličen Zakarija, od klaše Abija, an j meu ženó zlieženo iz Arona, kličena Elisabeta.
[6]So bli tu glih tapred Buogan, so dopunjeval odkritosarčno usé lèce an Gaspuodove zapuovedi. [7]Pa nieso imiel sinuove, zuok Elizabeta j bla jalova an obà sta bla parlietih.
[8]Medtem ki Zakarija j služu tapred Buogan u menjavi suoje klaše, [9]po navadi gospuodove zlužbe, muj točala sreča stopnit u timpilne za ufrit vieruh.
[10]Ciela ljudska sosiednja j molila tan uoné cajtu vieruha. [11]Antadá sej parkazu Gaspuodu anjovac, rauan na desno kraj utarja vieruha.
[12]Kar gaj videu, Zakarija sej pomotu an gaj parieu strah.
[13]Ma anjovac muj jau: “Na buojse, Zakarija, tuoja molitu j bla uslišana an tuoja žená Elizabeta te da negá otroká, [14]ki ga boš klicu Janež. Boš meu raduost an veseličanje an puno med njim se bojo veselil za njegá rojstvo, [12]zakí on bo velík pred Buogan; na bo piu vina ne pjanaste piače, bo pun Svetega Duha že od njiedra suoje matere [16]an parpeje nazaj puno israelske sinuove suojemu Gospuodu Bogù. [17]Jin bo hodú spriet z duhan an z Elijovo močjo, za prenest očne sarca sinuovan an ribele modruosti an paračat Gospuodu nega folka lepuo parpraunega”.
[18]Zakarija je jau anjucu: “Kuo moren tuole spoznat? Ist san star an muoja žená j parlietih.
[19]Anjovac muj odguoru: “Ist san Gabriel ki stojin tapred Buogan an me so pošijal za te parnest telo lepo oznanilo. [20]An glej, boš mutast an na boš mogú guorit do tist dàn u katerin tele reči se bojo gajale, zuok nies viervu muojin besiedan, katere se dopunejo u njih cajtah”.
[21]Tist cajt folk je čaku Zakarija an sej čudvu ki je stau tarkaj tan u timpilne. [22]Kár pa sej uarnú an jin nia mogú guorit, so zastopil de u tilpilne j meu no parkazanje.
Jin je niek mignjavu an je ostaju mutast.
[23]Kar j kompliu njega dni servicha, sej uarnú damu.
[24]Po tistin dnen Elizabeta, njegá žená, je ostala žaroká an sej skrivala za pet miescu an j guarila: [25]“Glej, kaj za me nardiu Gaspuod, u tiste dni u katerin je maru oduzet muojo sram mies judì.”

Oznanienje

[26]U šestin miesce, anjovac Gabriel je biu pošjan od Bogà u ni Galilejske mieste, kličena Nazaret, [27]ni devici, obečana žená nemú možu Davidske hiše, kličan Jožef. Devica sej klicala Marija.
[28]Kar je stopnu čeh nji, je jau:
“Te pozdraven, o puna gnade, Gospuod je s tabo”
[29]Na tele besiede oná je ostala zganjena an sej prašuvala kaj bi teu reč tist pozdrau.
[30]Anjovac j je jau:
“Na buojse, Marija, zuok si ušafala gnado pred Buogan. [31]Glej, zanòseš negá snu, ga rodiš an ga boš klicala Jezus.[32]Bo velik an kličan Sin Narvišji; Gaspuod Buog nu da stol Davida njegà očí [33]an bo krajuvu za nimar gor na Jakopovo hišo an njega kraljestvo na bo mielo koncá”.

[34]Antá Marija j jala anjucu:
“Kuo more bit? Na požnan možà?”.
[35]J Je odguoru anjovac:
“Sveti Duh stopne dol na te, dol na te arstegne njegá sienco mogočnost Narvišjega. Tist ki se rodì bo ries svet an kličen Božji Sin. [36]Videš: an Elizabeta, tuoje parjatelca, u nje starost je zanosila snu an tele je te šesti miesac za njo, kar usí so rajtal jalovo: [37]nič je nemogočno Bogù.”
[38]Antadá Marija j jala:
"San tle, san dikla Gospuodova, naj rata z mano kar si jau”:. An anjovac je šu od nje.

Obiskovanje

[39]U tih dneh Marija sej ložlá na viáč pruo bregù an je frišno dosegla no Judejsko miesto.
[40]Kar je stopnila tu Zakarijovo hišo j saludala Elizabeto.
[41]Ku Elizabeta j čula Marijin pazdrau, puobic ji je poskoknú u krilo.
[42]Elizabeta j bla puna Svetega Duha an je močnuo zauekala:
“žegnana si med ženam an žegnan je sad tuojga krila! [43]Kogá zahvalen de muojga Gaspuoda mat pride h mené? [44]Glej, ku glas tuojga saluda je paršlá na muoje uha, buobič je dogovednú od vesejá u muoje krilo. [45]An blažena tista ki je viervala u dopunjo gospuodovih besied.”

Manjifikat

[46]Antá Marija j jala: “

Muoja dušica poviša Gaspuoda
[47]an muoja duša se gonobì u Buoga, muojega odrešenika,
[48]zakí j pogledu ponižnost suoje dikle. Od sa za naprej usí roduovi me boj klical blažena.
[49]Velike rečì je nardiu u menè Usegamogočni an Sveto j njegá ime:
[50]od rodà do rodà njegá usmilnost se astegne gor na tiste ki se ga bojò.
[51]J pogarnu mogočnost suoje naruoče, je arstresu prešerne u mislih njh sarcá;
[52]je prevargu te močne doz njih stoláh, je uzdignu te ponižne;
[53]je napunu blagà te lačne, je odgnú s praznim rokam te bogate.
[54]J pomau Jsraelu, suojmu hlapcu, an sej zmisnu na suoje usmilnosti,
[55]takuo ki je biu obečú našin te starin, Abramu an gnegá narodu, za nimar”.


[56]Marija je ostala z njo tri miesce, potlé sej uarnila damu.

Rojstva Janeža Karstnika an obísk bkižnjih

[57]Medtem za Elizabeto sej kompliu cajt poroda an je rodila snu.
[58]Bližnji an parjateli su čul de Gospuod j biu poveliču u nji suojo usmilienje, an so se veselil z njo.

Obrìezanje Janeža Karstnika

[59]Na osmi dan so paršli za obrìezat puoba an so ga tiel klicat z imen suojga očí, Zakarija.
[60]Ma njegá mat sej položlá: “Ne, se bo klicu Janež”.
[61]So ji jal: “Nie nobedan tu tuoji žlahti ki se kliče s telim imenu”.
[62]Antadá so mignil njemú očí kuo bi teu de bi se klicu.
[63]On j prašu no daščico, an je napisu: “ Janež je njegá imè”. Usí so se čudval. [64]Tu tist momént so mu se odparle usta, an je guoru an požegnjavu Bogà.
[65]Usi ti bližni so se prestrašli, an po usí gorski deželi Galilee sej guarilo od telih rečeh.
[66]Tisti ki so jih čul, so jih varval u suojin sarcu; “Duo bo maj tel otrók”. so se prašuval.
Zaries Božja roka j stala par njin.

Benediktus

[67]Zakarija, njegá očá, sej napuno Svetega Duha an j preroku an jau:

[68]žegnan Gospuod Israelski Buog, zuok je obiskau njegá judi,
[69]an je zbudu za nas no močno rešitu u hišo Davida, njegá hlapca,
[70]takuo ki j biu obečú z ustih suojih svetih starih preroku:
[71]rešitu taod naših souražnikah an od rokah od katerih nas sauražjo.
[72]Takuo on j uzdau usmilienje našin očuovan an sej zmisnu na suojo sveto zavezo,
[73]na parsiego nareto Abramu, našemu očí,
[74]za nan uzdat, riešeni od rokah naših sourazniku, za ga služit brez strahu
[75]u svetuosti an u resnici tapred suojo obličjo, za usé naše dni.
[76]An ti, otrók, boš kličen prerok Narvišja zakí puojdeš pred Gaspuoda mu potì napraujat,
[77]za dat suojmu folku spoznanje zveličanja u odpuščanje suojih grehù,
[78]za gnado miloste dobruote našega Bogà, zauoj katere nan pride obiskavat od luhta no sonce ki ustaja
[79]za posvetit tiste ki so u tamija an u sienco smartì an za okarnit naše stopienje na pot merà.

Skrito živlienje Janeža Karstnika

[8]Puob j rastu an je omočnievu u duhu.
Je živeu u puščaveno deželo do dne njegá skazanje Israelu.

Capitolo 2

Rojstvo Jezusa an pastiersku obísk

[]U tistih dneh na zapuoved Cesarja Augusta je zapoviedela de naj se nardì stan celè zemjé.
[2]Tel parvi stan so ga nardil kar j biu rigìerovac Sirje Quirin.
[3]So hodil usì za se sanjat, usak tu suojo miesto.
[4]An Jožef , ki je biu hiše an družine Davidiske, taod miesto Nazaret an taod Galileje sej uzdignu u Judejo u Dávidovo miesto, kličeno Betlehem,
[5]za se stuort upisat kupe z Marijo njegá ženó, ki je bla nosica.
[6]Antá, medtem ki so se najdli tu tist prestor, so se dopunli za njo dnevi poroda.
[7]Je rodila suojga parvorojenega sina, gaj povila u plenice an u jasalca gaj položlá, zakí nie bluo prestora za nje u jerpeg.

[8]So bli u tisti deželi niešni pastieri ki so vahtal po noč njih pastiersko trumo.
[9]An Božji anjovac sej predstavu tapred njim an Gaspuodova slava jih je zavila z lučjo.
[10]Jih je parjeu an velik strah, ma anjovac jin je jau: “Na buojtase, glejta, van oznanen no veliko vesejé, ki bo za vás folk: donas van sej rodiu u Davidovi mieste an rešenik, ki je Krištuš Gospuod.
[12]Tuole za vašo znamunje: ušafata negá puobča zavìtega u planice, ki leži u jasla”.
[13]An subto sej parkazala z anjucan na velika angelska truma , ki je hvalila Boga an guorila:
[14]”Slava Bogu na višavah an na zemia mier juden ki on jube”.
[15]Ku anjuci so se odganil za se uornit u nebesa, pastieri so guaril med njim: “Pujmo do Betlema, gledmo tolo zgodbo ki Gospuod non j stuoru spoznat.
[16]Takuo so šli an so ušafal Marijo an Jožefa an puoba, ki je ležú u jasla.
[17]An potlé ki so ga vidli, so pomenil kàr od otroká j bluo njin rečenó.
[18]Usí tisti ki so čul, so se čudval za reči ki pastìeri so jin pravli.
[19]Marija, par nje stran, j hranila usé tele rečì an premišjovala u suojin sarcu.
[20]Pastieri potlé so šli odtod, so slovil an hvalil Bogà za usé reči ki so čul an vidli, takuo ki j bluo njin rečenó.

Obriezenje Jezusa

[21]Kar i pasalo osan dni zapoviedani za obrìezenje, mu so pardal ime Jezus, takuo ki je biu pokličen od anjuca priet ku j biu zanosen u materino krilo.
prev. nš

Luca - Capitolo 1

Prologo

[1]Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, [2]come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, [3]così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo, [4]perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
I. NASCITA E VITA NASCOSTA 
DI GIOVANNI BATTISTA E DI GESU'

Annunzio della nascita di Giovanni Battista

[5]Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abìa, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. [6]Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. [7]Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.
[8]Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, [9]secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. [10]Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. [11]Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. [12]Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. [13]Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. [14]Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, [15]poiché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre [16]e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro Dio. [17]Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». [18]Zaccaria disse all'angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni». [19]L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. [20]Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo».
[21]Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. [22]Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. [23]Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. [24]Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: [25]«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini».

L'annunciazione

[26]Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, [27]a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. [28]Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». [29]A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. [30]L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. [31]Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. [32]Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre [33]e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
[34]Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». [35]Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. [36]Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: [37]nulla è impossibile a Dio». [38]Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.

La visitazione

[39]In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. [40]Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. [41]Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo [42]ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! [43]A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? [44]Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. [45]E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore».

Il Magnificat

[46]Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore
[47]e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
[48]perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
[49]Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
[50]di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
[51]Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
[52]ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
[53]ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
[54]Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
[55]come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre». [56]Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Nascita di Giovanni Battista e visita dei vicini

[57]Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. [58]I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegravano con lei.

Circoncisione di Giovanni Battista

[59]All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. [60]Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». [61]Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». [62]Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. [63]Egli chiese una tavoletta, e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. [64]In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. [65]Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. [66]Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui.

Il Benedictus

[67]Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetò dicendo:
[68]«Benedetto il Signore Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
[69]e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
[70]come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
[71]salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
[72]Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
[73]del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
[74]di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, [75]in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
[76]E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
[77]per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
[78]grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
[79]per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace».

Vita nascosta di Giovanni Battista

[80]Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.

Luca - Capitolo 2

Nascita di Gesù e visita dei pastori

[1]In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. [2]Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. [3]Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. [4]Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, [5]per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. [6]Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. [7]Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
[8]C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. [9]Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, [10]ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: [11]oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. [12]Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». [13]E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva:
[14]«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama».
[15]Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». [16]Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. [17]E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. [18]Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. [19]Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
[20]I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro.

Circoncisione di Gesù

[21]Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre.
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy.
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.

www.lintver.it
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it