07/09/2010 14:15:47 Roman G. ha scritto:

A ciascuno le proprie convinzioni, se non hanno la pretesa di essere esclusive, inconfutabili e di dover essere imposte!!!
Pozdravljeni bratje izza meje!
Pišem vam v knjižni Slovenščini, ker sem mnenja, da mora vsak narod negovati in razvijati svoj skupni knjižni jezik, da se različni deli narodnega telesa, zaradi razlik v narečjih med seboj razumejo. Tudi italijanščina in drugi jeziki so knjižni jeziki, ki služijo za skupno sporazumevanje, med tem, ko se doma ljudje pogovarjajo v lastnem narečju. V kolikor bi bilo drugače, tudi vi ne bi razumeli nekoga ki prihaja iz juga ali drugih delov Italije ter bi govoril v svojem narečju. Tudi vi se zaradi tega med seboj se na forumu pogovarjate v knjižni italijanščini ne pa v furlanščini ali beneškem jeziku.

Kot sem zasledil, se marsikateri izmed vas sprašujejo kam sploh spada vaš jezik (narečje). Glede na to, da so še vaši dedje brez vsakega dvoma znali povedati, da govorijo Slovensko , po Naše, po Nadiško ne razumem od kje sprenevedanje določenih raznarodovalnih osebkov. Seveda je vaše narečje posebno Slovensko narečje, ravno tako kot vsa druga, ter zasluži spoštovanje in nego. Vendar ni edino, tudi mi preko meje govorimo več narečij z glavnimi skupinami:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Map_of_Slovenian_dialects.svg

in podskupinami
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Slovenian_Dialects.svg

Sam prihajam iz primorskega dela s koreninami iz Goriških Brd in nimam nikakršne težave razumeti vaše narečje, saj je zelo podobno temu, ki ga je govorila stara mama. Za razvoj našega jezika ključnih 150 let izolacije od preostanka naroda pa je seveda naredilo svoje, zato je vaše narečje še bolj arhaično od ostalih, kar pa je lahko tudi prednost. Namesto, da bi gojili svoje narečje se raje na forumu čudite kako le-to izumira in to zapisujete v italijanščini. S tem ste jeziku zadali še zadnji udarec, razen redkih posameznikov, ki svoje poglede zapisujejo v vam lastnem narečju. Večinoma je to zato, ker ne znate skupnega knjižnega jezika, saj se že pri vas v vsaki dolini govori malenkost drugače. Še drugače se govori v Reziji in Kanalski dolini, vendar vam je vsem skupno, da se med seboj razumete, torej govorite jezik istega, Slovenskega izvora. Da bodo vsaj vaši otroci v vse bolj odprtem svetu lahko tudi pisno komunicirali s svojimi sonarodnjaki iz drugih delov našega narodnega ozemlja, pa jih vpišite v Slovensko šolo, kjer se bodo naučili tudi knjižnega jezika, doma pa jih vzgajajte v svojem narečju. Tudi za nadaljevanje šolanja so vam kot pripadnikom manjšine odprte v Sloveniji vse poti od zastonj šolanja do namestitve. To ne bo nikakor škodovalo vašemu narečju, kot mu škoduje to, da ga sami ne uporabljate, še manj pa zapisujete. Ob vsem tem je vaš strah povsem neupravičen, če ne smešen.

Povsem sem zavesten, da ste v dobrih tisoč letih na skrajnem zahodu Slovenije in sploh Slovanskega sveta pretrpeli mnogo gorja in raznarodovanja s strani severnih in zahodnih tujcev, ki so hoteli izpodriniti vaše narečje Slovenskega jezika in ga nadomestiti s svojim, tujim, kar jim je deloma uspelo. Vem tudi, da je bil pritisk Gladia v Beneški Sloveniji po drugi svetovni vojni najhujši in da vas je matica pustila tako rekoč na cedilu, vendar to ni razlog, da zavržete nekaj vam lastnega. Ohranitev jezika pa vsekakor ne bo prišla sama od sebe, brez tega, da ga boste uporabljali vsakodnevno, doma, na cesti, v cerkvi, na uradih…. Tudi ne bo prišla z obdržanjem poitalijančenih priimkov in imen krajev, katere so vam vsilili in si jih niste spremenili, ko bi jih lahko. Delim tudi mnenje nekaterih, da je pomanjkanje besed v narečju potrebno dopolnjevati z besedami iz jezika od koder narečje izvira. Torej iz Slovenščine in jih prilagoditi svoji specifiki.

Raznarodovanje je celo pripeljalo tako daleč, da se nekateri med vami celo sprašujejo kaj so. Italijani, Slovenci, Slovani…? Krivda staršev je, da vam tega niso pripovedovali že za malega. Po željah okupatorjev in velesil vam je pač usojeno biti, vsaj za enkrat, biti italijanski državljani, ste pa po narodnosti Slovenci in spadate v veliko Slovansko družino narodov. Živite v Nadiških dolinah, ki so del Beneške Slovenije (Slavia veneta) in ne Furlanske Slovenije (Slavia friulana), ki ni nikoli obstajala.

Na svoj narod in izvor bi morali biti ponosni. Le ponosne gledajo ostali z dostojanstvom, s hlapci pa vsak ravna kot s hlapci. Imate pestro svojo lastno in Slovensko zgodovino ki naj vam vliva ponos. Še nedolgo tega so se pri vas odločitve skupnosti sprejemale demokratično parlamentarno za kamnito mizo pod lipo, kar je dediščina demokratičnosti Karantanije, med tem, ko so povsod drugje odločitve diktirali nadrejeni. Živino ste pasli na srenjski zemlji, kar je edinstveno v vsej Evropi. Bili ste iskani in cenjeni vojaki … imate celo svoj grb :

http://www.ngw.nl/int/ita/schiavonia.htm na katerega ste pozabili....

Še več o naši in vaši skupni zgodovini si lahko preberete na: http://schiavonmj.com/etymo2.html Kako tipično za nas Slovence je to vaše sprenevedanje o samem narodu. Povsem enako se dogaja na Koroškem. Sami s pomočjo raznarodovalnih elementov ne zavedajoč se svojega izvora, ali iz sramu, pristajamo na potujčevanje. Vedno so drugi krivi za lastno nesposobnost…. Todi povezovanje z ostalimi zamejskimi Slovenci v smislu boja za lastne pravice in sredstva vam ne bi škodovalo. Zapomnite si, v slogi je moč.

Zahvaljujem se vam v kolikor boste ta moj sestavek objavili in upam, da sem vam z njim razjasnil pojme, ki so vas begali.

Roman G.

za lažje razumevanje prilagam italijanski prevod:
Zdravo fratelli, d oltre il confine!

Sto scrivendo in sloveno letterario, perchè credo che ogni nazione debba coltivare e sviluppare la loro lingua comune letteraria, cosi che le diverse parti del corpo nazionale, a causa delle differenze nei dialetti possono capirsi. Anche la lingua italiana come l’altre sonno lingue letterarie, che servono ad una comunicazione comune, mentre la gente parla a casa nel loro dialetto. Se così non fosse, anche voi non capireste qualcuno proveniente dalle zone del sud o altre parti d’Italia, se parlasse nel suo dialetto. Per questo anche voi parlate sul forum in italiano letterario piuttosto che in lingua veneta o friulana.

Come ho osservato molti di voi si chiedono da dove deriva la vostra lingua (dialetto). Dato che i vostri nonni erano con certezza in grado di dire che parlano lo Sloveno, po Naše, po Nadiško non riesco a capire da dove la finzione di certi individui snazionalizzanti. Naturalmente, la vostra e una particolare parlatta del dialetto sloveno, proprio come le altre, e merita rispetto e cura. Tuttavia, non e l unico, anche noi d oltre confine parliamo più dialetti dei principali gruppi:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Map_of_Slovenian_dialects.svg

e sottogruppi:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Slovenian_Dialects.svg

Provengo dalla Primorska (Goriziano) con parte delle radici dal Colio Goriziano e non ho alcun problema a capire la vostra parlata che è molto simile a quella parlata dalla mia nonna. 150 anni chiave per lo sviluppo della nostra lingua d’isolamento rispetto al resto della nazione ha fato il suo, così che il vostro dialetto è ancora più arcaico rispetto ad altri, ma questo può anche essere un vantaggio. Invece di coltivare il vostro dialetto piuttosto vi stupite sul forum come esso sta scomparendo e questo scrivete in italiano. Con questo avete dato alla lingua il colpo finale, ad eccezione dei pochi individui che scrivono le loro opinioni nel vostro dialetto. Questo è soprattutto perchč non conoscete lo Sloveno letterario, perchè anche in ognuna delle vostre valli la parlata e già un po’ diversa. Ancora più diversa e in Resia e in Vall’ Canale, ma potete capirvi, quindi parliate la lingua della stessa origine, Slovena. Che almeno i vostri figli in un mondo sempre più aperto sarano in grado di comunicare in forma scritta con i loro connazionali in altre parti del nostro territorio nazionale, iscriveteli nelle scuole Slovene, dove potranno imparare la lingua letteraria, e a casa parlate con loro nel vostro dialetto. Anche per l’istruzione avanzata, come membri della minoranza, avete in Slovenia aperte tutte le porte dall’istruzione gratuita fino al’allogamento. Questo in alcun modo danneggerà il vostro dialetto, come li nuoce il non utilizzo e il non scriverlo. Secondo tutto questo la vostra paura è del tutto ingiustificata, se non ridicola.

Sono perfettamente consapevole che in un buon migliaio di anni bordo occidentale della Slovenia e del mondo Slavo avete dovuto sopportare molte ingiustizie e snazionalizzazione degli stranieri settentrionali e occidentali, che volevano distruggere il vostro dialetto di lingua Slovena e di sostituirlo con il proprio, a voi estraneo, in cosa sono parzialmente riusciti. So anche che la pressione dell’ Gladio in Beneška Slovenia dopo la seconda guerra mondiale era il peggiore e che siete stati trascurati dalla nazione madre per così dire, ma questo non è un motivo per dimenticare qualcosa del vostro proprio. Conservazione del linguaggio di certo non verrà da solo, senza che questo si usi tutti i giorni, a casa, sulla strada, in chiesa, presso gli uffici.... Nè arriverà con il mantenimento dei cognomi e nomi dei paesi italianizzati, che vi hanno imposto e non gli avete cambiato quando potevate. Condivido l'opinione di alcuni che la mancanza di parole in dialetto e necessario complementare con le parole della lingua fonte. Cioè dal Sloveno e adattarle alle specifiche locali.

Snazionalizzazione ha portato anche che alcuni di voi anche si chiedono che cosa sonno Italiani, Sloveni, Slavi ...? La colpa e dei genitori 'che non gli hanno istruito già nell’infanzia. Per desiderio delle potenze e di occupanti siete costretti, almeno per adesso, ad essere cittadini italiani, Sloveni di nazionalità appartenenti alla grande famiglia delle nazioni Slava. Vivete nelle valli della Nadiža che fanno parte della Beneška Slovenija (Slavia Veneta) e non la Slovenija Friulana (Slavia friulana), che non è mai esistita.

Dovreste essere orgogliosi sulla vostra origine e sulla vostra nazione. Solo a chi e fiero altri guardano con la dignità, i servi, ciascuno tratta come servi. Avete la grande storia Slovena e vostra per giustificare il vostro orgoglio. Non molto tempo fa da voi le decisioni si prendevano democraticamente preso il tavolo di pietra sotto l'albero di tiglio, che è il patrimonio della democrazia in Karantanija, mentre altrove la gerarchia dettava le decisioni. Gli animali venivano pascolati sulla srenjska terra, che è unica in tutta Europa. Eravate apprezzati soldati ... avete anche il vostro stemma: http://www.ngw.nl/int/ita/schiavonia.htm che avete dimenticato ....

Maggiori informazioni sulla nostra storia comune e la vostra potete trovate sul sito:
http://schiavonmj.com/etymo2.html

Come sonni tipici di noi Sloveni i vostri dubbi sulla nazione. Lo stesso accade in Carinzia. Da soli insieme agli elementi di snazionalizzazione, non conoscenti delle stese origini, o vergognandosi acconsentiamo all’italianizzazione. E sempre la colpa dei altri per la nostra incompetenza .... Anche il collegamento con altri Sloveni di oltre confine in senso della lotta comune per i propri dirti e fondi non vi guasterebbero. Ricordatevi, V slogi je moč.

Vi ringrazio se pubblicherete il presente testo e mi auguro che vi ho chiarito i concetti che vi hanno perplesso.
Roman G.
(possibilità di replicare, scrivendo a:
info [at] lintver [dot] it )

Interventi08/09/2010 19:19:38
italiano delle valli ha scritto:

egregio sig. Roman,
purtroppo non conosco il dialetto locale, ma ritengo giusto,come lei dice, che è bene conservarlo e tramandarlo.
Bisogna essere orgogliosi di conoscerlo e insegnarlo ai propri figli e nipoti, come succede in tutte le altre regioni di Italia per ciascun dialetto, ma ricordi che noi siamo Italiani e siamo fieri di esserlo.

Credo che anche la maggior parte dei miei compaesani delle valli la pensa in questo modo.

Saluti
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it