Hišna imena Blažin, Jeronisče, Sovodnja

Božo Zuanella ha fatto una ricerca sul significato dei soprannomi di famiglia nel comune di Savogna. La ricerca è pubblicata sul DOM a partire dal mese di novembre 1982. La pubblicazione è in lingua slovena con un sunto in lingua italiana.

BLAZIN

BUJNI

Iz slovenskega pridevnika "bujen" (=razvit, košat, obilen), ki je prvotno označeval močnega, razvitega človeka.

Prim. zdaj že izumrlo hišno ime Bujčni na Trčmunu, ki je nastal z večalno prepono -on.

FLETOVI

Iz hagionima Valentinus po skrajšani obliki Falè iz katere je nastal tudi priimek Faletič. Fleta (it. Fletta) je tudi toponim pri Blažinu in je nastal po aplozi iz oblike Faleta ali Feleta.

Prim. Fletukni v Ceplesiščah.

PIERNOVI

Iz hagionima Petrus. Prim. Piernovi na Trčmunu in v Ložcu.

POKACOVI

Od slovenskega samostalnika "pok" z narečnim formantom -ac.

To ime je prvotno lahko označevalo voznika, ki je pokal z bičem in je nastalo po tzv. metonimiji. Prim. priimek in toponim Pokovac v Roncu.

Samostalnik "pok" ima več pomenov in tudi hišno ime Pokacovi ima lahko drug pomen, ki ga je težko določiti.

REČANKINI

Od žene (rečanka), ki se je primožila v to hišo iz tzv. Rečanskih dolin.

Prim. Rečankini v Strmici.

ŠIMANOVI

Iz hagionima Simon. Prim. Simanovi, Smoni, Šmončjovi.

ŠUOSTARJI

Od nemške izposojenke Schuster (=čevljar), ki se je udomačil v našem dialektu skupaj s samostalnikom "šuolni" (=čevlji; nemško "schuh").

Prim. Šuoštarji v Bjačah, Skinni.

Drugo ime Buzenkovi temnega izvora.

TINOVI

Iz hagionima Valentinus po skrajšani obliki Tin.

Prim tudi druge ljubkovalne oblike: Tinac, Tinč, Tineto ter hišna imena Belenterji, Velenti, Belentarčičjovi.

ZEJCOVI

Iz zoonima "zajec", dial. "zejac".

Prim. Zejcovi v Matajurju, Ložcu, Roncu ter Zejkovi v Ceplesiščah.

ŠTIEFINČI

Iz hagionima Stephanus po domači obliki Štiefnič.

To hišno ime izhaja iz priimka Steffenig pod katerim se skriva po vsej verjetnosti patronimik Štefanič (=sin Stefana).

To ime je postalo tudi toponim (it. Steffenig), čeprav predstavlja eno samo kmetijo, ki stoji nad zaselkom Blažin.

PRIIMKI

BLASIN

Iz hagionima Blasius s formantom -in. Toponim Blažin (it. Blasin) je torej nastal po istoimenskem priimku.

PAGON

Je osamljen priimek v občini Sovodnje, ki je po vsej verjetnosti prišel iz bližnje Soške doline.

O tem priimku piše P. Merkù (o. c. str. 48): "opozarjam na N(uovo) P(irona) "pagon" = goba, ne da bi si upal spričo razširjenosti priimka od zahoda do skrajnega slovenskega vzhoda trditi, da je istoveten s furlansko besedo".

QUALIZZA

Iz antroponima Hvala z manjsalnim formantom -ica. Italijanska oblika je zgolj prilagoditev slovenskega priimka italijanski fonetiki in pisavi.

Qualizza / Hvalica je eden najznačilnejših beneških priimkov razširjen predvsem v tzv. Rečanskih dolinah.

KRANJAC

(Pri Kranjcu)

KRANJCOVI

Od človeka iz Kranjskega, točneje iz bližnje Soške doline, ki se je tu naselil in je dal ime sedanjemu naselju, ki se imenuje v slovenščini "Pri kranjcu" in v italijanščini Crisnero; tudi slednje ime je slovenskega porekla, ker izhaja iz priimka Križnar, ki je prisoten v Soški dolini in ga še danes nosi Kranjcova družina v nekoliko prilagojeni italijanski obliki Crisnero.

FALETIG

(Slov. Faletič) Jje bil priimek in hišno ime bogate družine, ki je imela nekoč trgovino, gostilno, privativo itd. Prim. priimek Faletig/Faletič, ki je nastal po hagionimu Valentinus.

Prim. tudi Faletovi v Mašeri in Fletukni v Ceplesiščah.

LAŠKINI

Iz etnonima Lah (=Furlan) in je prvotno označeval ljudi, ki so imeli pri hiši kakega Laha ali pa so imeli opravke z Lahi.

Prim. Lahovi na Vrhu (Podbonesec) in naselje Lahove v Roncu.

PRAJZOVI

Iz etnonima Preus (=nemec). Naši stari emigranti in kramarji so hodili delat navadno v "Prajze" in ta beseda je bila do nedavnega sinonim za Nemčijo.

Hišno ime Prajzovi pri Kranjcu je nastalo zaradi nemke, ki se je primožila v to hišo.

JERONIŠČE

FLIPNJOVI

Iz hagionima Philippus preko skrajšene oblike Flip z značilno moško prepono nja (Flip + nja > Flipnja).

Končnica na -a pri moških imenih je dokaj razširjen pojav pri nas in predstavlja arhaično zanimivost.

Prim. Flipovi v Bijačah.

GOLOBI

Od priimka - zoonima Golob, ki je razširjen na Trčmunu.

Ta družina se je preselila na Jeronišče prav s Trčmuna in je prinesla s seboj priimek po katerem je nastalo tudi hišno ime.

Jeronišče, kot naselje, je nastalo zelo pozno in družine, ki so tu naseijene, izhajajo iz raznih krajev Nadiških dolin.

OBALOVI

Iz priimka Obala, ki je iztoveten s toponimom Obala v Marsinu.

Obalovi iz Jeronišč izhajajo iz Marsina odkoder so prinesli tudi priimek Oballa. Pomen priimka in toponima Obala prim. v DOMU, v rubriki "Toponomastica delle Valli del Natisone".

Staro ime tudi Čujaci, od slovenskega samostalnika "čuja" (tudi "čoja" = čok), ki je nekoč označevalo majhno in čokasto žensko.

Prim. Čojacovi v Ceplesiščah, # Cojovi v Mašerah, Čèpaci v Hrastovijem.

ROZINI

Od žene po imenu Rosa, ki še živi pri tej hiši. Prim. tudi nastanek hišnih imen Terezini in Uršini v Polavi.

SOVODNJE

BARŠČINI

Od človeka, ki se je preselil v Sovodnje ali se priženil v to hišo iz bližnjih Barc.

BRESKONOVI

Od priimka Brescon, ki je osredotočen v vasi Ofijan (it. Pegliano) v Nadiški dolini.

Po vsej verjetnosti je priimek Brescon prišel v Sovodnje iz Nadiške doline in zgleda, da je romanskega izvora.

Iz tega priimka je nastalo tudi ledinsko ime Breškonica (= teren Breškonove družine) pod Dušom.

BRICOVI

Od človeka, ki je verjetno prišel iz Goriških Brd ali iz bližnjih Barc. Prebivalci Sovodenjskih Barc se ne imenujejo Brici, ampak Barščaki vas; pa se imenuje u italijanščini Brizza. Prim. Bàrščini.

ČINIEBUKNI

Od žene, ki se je primožila v to hišo iz Čeniebule ali Činiebule (it. Canebola pri Fojdi).

FLIPOVI

Od hagionima Philippus po domači obliki Flip. Prim. Flipovi v Bijačah in Flipnja na Jeroniščah.

GOMATOVI

Od slovenskega pridevnika "gomaten" (= debel, korpulenten; prim. slov. samostalnik "gomata" = gmota, masa).

Vzdevek "Gomat" je prvotno označeval debelega, močnega človeka. Prim. Gomatovi v Kozci.

JOCOVI

Iz hagionima Johannes po južno - slovanski obliki Jòco, ki je razširjena predvsem v Srbiji. Zanimivo bi bilo vedeti, kako in po kaki poti je to ime prišlo v Nadiške doline. Prim. Ivanovi v Čeplesiščah.

LUKCOVI

Iz hagionima Lucas po domači obliki Luikac.

Prim. Lukèji, Lukòvi, Lùtkeži.

KARNIELOVI

Verjetno od kakega priimka Carniello ali Cargnello, ki je zelo razširjen po Furlaniji in označuje prisljenca iz Karnije.

KAŠTULNOVI

Verjetno od kake "kašte", ki je stala v neposredni bližini hiše.

KORENNI

Od fitonima "koren", ki je postal zelo razširjen slovenski priimek; najdemo ga tudi v Nadiških dolinah, na prim. v Klenjeh, v italijanskem zapisu Coren.

KUOSKINI

Od žene (Kuoška), ki se je primožila v to hišo iz bližnje Kuoste (it. Costa di Vernassino). Prim. Kuoškini v Strmici.

MOZERCOVI

Od človeka iz Mažaruol (Možerac), ki se je priženil v to hišo.

NJEZNINI

Iz hagionima Agnes po domači ženski obliki Nježka. Prim. Nježini v Strmici.

PETRICOVI

Iz hagionima Petrus verjetno preko domače (moške) oblike Petrica. Prim. Pierni, Peteràdi, Petarnieli.

SKALARJOVI

Od samostalnika "skala". Hiša te družine je bila verjetno sezidana pri kaki skali.

ŠIMANOVI

Iz hagionima Simon po domači obliki Siman.

Prim. Smoni, Simančjovi in priimek Simaz (

STEFINOVI

Iz hagionima Stephanus po domači obliki Štef in s formantom - in. Prim. Šteficjovi, Štefàni, Štefenàdi.

URŠINI

Iz hagionima Ursula po slov. skrajšani obliki Urša.

Prim. Uršini v Polavi in na Barceh (Sovodnje), Oršulni v Strmici.

ViCENI

Hagionima Vincentius po skrajšani obliki Vicen. Tudi Lahovi, od etnonima Lah (= Furlan).

Prim. Laškini pri Kranjcu, Lahi na Vrhu (Spignon) itd.

Božo Zuanella

Preparazione Nino Specogna
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it