Drieuja: parsarčne zmenjave, spomini

Muoja otročnost z drevesmi
"Prìat ku zàcneš tàrgat, primìse za varh" -
j prepovedavu nonih, ku san se začeu pliezt gomez liesanca.

An donas, usak krat ki stopnen na liesanca za fruge targat, se zmisnen na nonihovo zakuazanje an, ku moren, se popaden z no rokò za varh za bit buj breskarbi.
Me se zdi an objem, no združienje, na preuoska raduost z drieujan.

Drugač ku parvi krat, kar muoj brat mej stuoru iti gomez liesanca obiešane u luhtu, podparte samuo na njegà roke (močnè).

Zuok učasih te narlieuš jabuke, buj debele, buj ardeče, buj uabne, se partajo na koncu tih vesokih an delečih varhah od debla, tuk nanč mušnica na more rivàt.

San viu muojga bratra uzdigint previč duge an teške liesanca na sred urata.

“ A j norac; ki diela?” - san pensù.
“Ale, bieš gor...” - j jau.
“Ma, Efrem...!”
“Bieš” - j ponoviu buj močnuo an je popadu še buj sald liesanca z njegà močnim rokmi.

“Kuo rivà me pardaržat, tukuo težak ki san” - san pensù.
Očitno san napenju muoj minen leban šestega lieta.

Za me zadnja rieč na svietu j bla videt jeznega muojga bratra.
San uzeu kumaran cajnco an san začeu liezt.
San gledu z očmi varhè ki jih nie bluo.

Samuo na koncu liesancah je niek uinkalo nad glavo.
San parpeu cajnco s kjuko na liesanca, kar roka j šelé gledala varh, ki ga nie bluo; obupana, j začela partiskat zadinj ščalin do karča an j bla tiela še buj partisint, zuok tist ščalin nia dajau varnost, med tem ki ta druga roka j targala jabuke ol, lieuš, jih je kradla drevesu.

Zuok znamunje, takuok sej gajalo, j bluo pru ku krast tistemu buozemu drieuju njegà jabuke, zuok nie mogù se dovizat ki san biu jest ki san jih targu.

Znamunja ki pustjo nezbrisene sledì.

Oreh Bančju

Oriehovo deblo
Oriehovo deblo
San začeu obiskuvat drieuja še minen.

Parvi je biu oreh Bančju za našo hišo.

J meu prevelìko deblo, hladko ku na daskà oguoblana; muoje naruočice so rivale ja al ne ga objet samuo za an kuart.
Nale, j biu parvi drieu s katerin san se boru.

San viu Gervažjona, kako lieto guarš ku jest, kakuo sej dielalo

Usak dan san se parbližavu oriehu, san ga objemu vič ku kar san mogù z naruočmi an z nogmi an potlè san gledu opieštat gorpruot, med tem ki san ponaulju muoj objem.

Tala j bla uìža za se pliezt..., kajšan čentimetro pardielo muoje velike martre

Nale, j bluo radovojeno ponauljat objeme usak dan.
Tikanje s tisto stvar takuo sladkuo, preveliko, tiho mej punlo veseja, mej splačuvalo.

San biu prepričan de drieu je skušavu glih muoje očutke an mej s težavo čaku usak dan.

Naruoča an nožice počase, počase so se omočnievale an muoji trudi so začel dajat parve fruge:
Usak dan kajšan centimetro buj gor, buj gor..., do parvega varhà.
Kajšan očutek tist dan!

Na sama fota: na mort poviedat nonihu, zuok san viedu de mej biu prepoviedu ponauljat.

Pa san se ponosu s kompanjmi:
" San rivù do pàrvega varhà!"

Problema j biu se uzdigint nad varhàn.
Sga meu glih pred glavò.
Zak deblo j biu malo kreujan, j bluo trieba se spliezt glih tuk je biu nagnjen zuok varh j stau ato na nagnjen kraj.
Iti zada nie bluo moč.
Nie bluo kaka ku skušt s furbarijo z rokmì an z nogmì, za se mort uleknit na guji, na uižo de guji bi šu nad se na varh, za potlè stopnit gor.

San biu zastopu kuo sej bluo muorlo narest...., druga rieč j bla narest zaries.
So korli tiedni.

An dan san biu prepričan de bi rivù.
San dosegu tu an blisk varh; san rivù lahkò z gujan na anj; ma potlè...!

Za se spliezt na cielama gor na varh san biu muoru se prenest na desno z veliko obarnost se na tiščat vič za ostat parpet za deblo

Drieu mej parpomau: glih gor na varhu sta bla na skorjo dva cepà, ki so parpustila parstam na nahàt uzetje..., san se spliezu z lahatan gor na varh an potle še kako naruoče gorpruot an nakoncu gor na varh z no nogò, klobasè.

Daržin de san bušnu drieu.
J bluo previč lepuo!
San ostù ato, njemù objet, no venčnost.

Se znižat jè bluo buj lahkò ku prevideno.
Že nono j pravu:

"Dol usì svečenìki pomàgajo; gor samùa dàn."
"Katèr, nòno?" - san prašavu.
"Svet Gregòr!" - j nimar zakjučavu.

Nia teu maj dopoviedat menè, ki niesan zastopu, kuoj bluo ki svet Gregor j pomau itì gor.

San muoru rivat samparsebè, zada lieta naviednosti!

Miesce an miesce san se pliezu usak dan gor do te parvega varhà.
San biu ratu na breberca.

Te drug varh j stau dobro buj gor, ma tel krat j biu položen na desno nagnienja.
J bluo muorlo bit buj lahko rivat do njegà.
Ma kuo j bluo vesokò!

Z uižo že kolaudano, san začeu se pliezt not pod varhàn.
San čaku no malo, med tem ki san gledu nizko za se parvadit, potle san se spušču puzè dol na te parvi varh.

Takuo miesce an miesce, dok san nameniu se spliezt gor na anj.

San lahkò rivù, ma san se dovizù de san se vas tresu.
Varh u tistin stanu mej nadleguvu an j biu masa tanak, ne samuo, deblo gor do druzega varhà j biu kreujan, potle sej uzdigavu ku puša.

Rokè so lepuo objemale deblo, ne takuo nogè.
Niesan rivù se odahnit u tistin stanu!

Za puno cajta san se zabu na telega druzega varhà.

Tistcajt san gledu z nagudnostjo malo buj vesokò tuk deblo sej križalo. Rivat do tiste ruogje j bla ratala muoja sanjà. Na tisto ruogjo san biu ratu narguarš parjateu orieha. Ma kuoj bluo vesokò!

An dan san zastopu de nič me nia bluo ustablo za se spliezt tangor.

J bluo buj lahkò ku kar san biu previdu.
Od druzega varhà j bluo dost nih deset naruoč an san biu gor do krukje, kier san se ušafu klobasè na njo brez se nanč zavizat.

J bluo lepuo!

Naruočja so stiskale no deblo, harbàt sej podperju na druzin.
An parsreč!
Zuok, kar san pogledu na tla, mej strah objeu.

Muoj Buog, kuo bluo vesokò!
San se partisnu čeh drevù.

Čujen šelè, ku tentega, šigurnost ki drieu mej oznanju.

San pogledu nazaj na tla an san se dovizù de je lepuo gledat sviet gordotuod.
San pogledu an vesokò. San biu skor na varhu orieha!
Smo bli uglihani.

J ratalo niek hudega!

Nasrečno glih tenčas je šu uons hiše Majeto Banču an, na vian kuo tuo, j pogledu vesokò.

J začeu arjut.
Muoj Buog, kuoj arjù!
San se spuznu hitro, ku deb zaries usì svečeniki bi me pomal.
Kadar njanja j paršlà, vekličena od Majetovega burlanja, san biu že dol na tla.

Kako skreganje!

Še nono mej skregu an mej začeu pravt dost možè so se pobil kar so padli dos kostanja.

Ma jest niesan migo burje klatu!

San se zabu na orieha.

Za kako lieto, kar drevesi so bli muoja hiša, san se zmisnu na anj.
J biu še zrastu, ma san ga še vič ku čespu objemu.
San rivù do krukje tu an žlah an san stopnu na njo.
San pogledu u luhtu, prepričan de san biu rivù na varh.
O muoj Buog, an oreh i biu zrastu; ga nie bluo koncà.
No deblo krukje j biu ratu varh, te drug j biu zrastu gor, gor vesokò.
San se zpliezu šigurno dok varnost mej učila, gor nad Štefanove korca.

J bluo lepuo! An šelè buj lepuo se zmisint na parve objeme s telin parvin drevesan.

Kaka žalost, puno liet potlè, kar san ga videu usiečenega!

Štefanova Tisa

Posebno Tisovo listje
Posebno Tisovo listje
Drug drieu muoje otročnosti j bla Štefanova Tisa, tista blizo našega Ronka, Tiša, Taxus bacata.

Uržuh j biu pru tist "bacata", ki na pride taz čarvà, pa taz kopice.
Tisa, difàt, zdreje niešne nepremaglive arde#e kopice, nepremaglive za farbo an za žmah.

Kar so ble zdriele si ču reč potiho an poškriuš: "Ale, gremò tìse ìjest!"

Zuok tise so ble prepoviedana fruga.
S parvič sej varvalo de u tistih krajah bi ne bluo štarš, posebno ŠtefanovegaVigjona , potlè, mučè, smo se bližal drevesu an tek je rivù se spliezt, sej spiezu; ti druz so se partajil zdol, s troštan de kajsan usmiljen bi utargu an varsič an ga raduo vargu na tlà.

Zuok se spliezt gu Tiso j bla možna impreža.

Tisa, morebit za zmoto (zuok majdan na uaga mislit de joj nardila za hudobò), ima no zlo puzivo skorjo, ku stažé od kukanje.

An, ku deb na bluo dost, kumeti se čujejo dužnì obrezovat varhé not ki se more, prepričani de takuo onà bo rastla buj vesokò.

Puno cajta jest san se usednjavu tapod Tiso,
(s čečam: kajšan špot!),
an čaku kako vejco an čuču kopice dok kuost je ratuvalo garjupo.

Niesan uagu nanč se pokladat za se spliezt, zuok san viedu de čečé so se ble špodielale za muoje fuče.
Ma an dan san videu muojga bratra narest no prečudno rieč.
J meu se spliest gor na an prevelik kostanj gu Medvejce an je biu zabu parnest liesanca.

San se sam sabo smejau:
“Ki misle narest, a j norac, kuo se splieze gu anj?!”

Mej pošjù po cajno dol za krajan.
Kar san se uarnù, san ga viu že gu kostanje.klatit.
San ostù kamanu.

San se usednu an san začeu cviblat kakuoj rivù se spliezt.
Nie bluo arzveze, nie bluo nikùl moč.

Nale on j biu tangor!

San se usednu, zatamotjen:
“Bo muoru ben stopnit dol, antà bon viu kuo nardì.
”San pogrešiu de dol pruot usì svečeniki pomagajo.
Sa, kar j nameniu stopnit dol, sej obiesu za te buj nisak varh an j skočnu dol. Gajufa!

Niesan uagu ga prašat kuoj nardiu za se spliezt.

Par sreč nie biu kompliu burje klatit an drug dan j biu muoru nazaj se spliezt.

Usò nuoč san premišljavu, brez mort vecìblat arzvezo skriušarije.

Drug dan kaka novica!

Blizo kostanja j rastu an majhan isen.

J biu no malo deléč.
Ma Efrem sej spliezu gu anj, gaj prenesu pruot kostanju an za anj se parpeu.

Drugač ku skriunost!

"Dùa tej navàdu?" - san ga prašu.
"Ki?" - j prašu, čudno.
"Se splìest takùa gu kostànj."
"Ah! Nòno, nòno mej navàdu. Ma ti počàk kar ràtaš buj velìk".

Pa san se zmisnu naglo de okuole Tise so rastle Lipe.
Al j bluo moč ponovit čudeža?

Parvi krat ki smo se uarnil na Tiso, san se usednu ku po navad s čečam.
San lepuo omerku lipove veja.
San porajtu njih vesokuost.
San nameniu uagat, potlè ki san vebrau narliuš vejo za zgodbo.

"Kan grèš?" - so poprašale čečé.
"Grèn tìse ìest" - san odguoru.
So se zasmehovale.

San se lahkò spliezu gu lipovo vejo not do čime, san se prevargu pruot Tise, san popadu an varh an san se gor pocuku.

"Kùos paršù gor" - so me prašal tisovi prebivauci.
"Vìen ben jèst" - san odguoru.

Čečé dozdol so ble prečudvane.
Nikùl nieso rajtale tako posebno obnašanje.

"Nino, varzìnan dol an varšìč".

Se niesan stuoro prosit.

Tist dan čecčé so se nasitale tis an jest san ratu na pravca.

Seviede za lon muojga bratra, ki od tistega dne je srastu na stan muoje častì.

Mežnarju Klin

Klin
Klin
Parbližanje klinu j bluo narmanj nenavajeno.

Sej zgodilo drugo lieto lotrine, zakì parvo lieto se niesan dovizù.

Tapod zidan ki pardaržuje placal Landarske cierkve, na čemparno velike Mežnarjove hiše, i rastu an prešeran Klin.

J meu preveliko varhouje.

Deblo j bluo zlò debelo, uabeno; pa j bluo nemogočno samuo se umišjat se spliezt gu anj, zuok že stopnit dopred mežnarjovo hišo je bluo no opravilo, za jeznost gaspodarja; uagat tud stopit na anj j bluo ku se ubit.

Kajšan liep drieu!

Se gaj mogluo štimat tu usò njegà lepotò zuok, kier je rastu tapod zidan an zid j biu vesok nih deset metru, si ušafavu vargouje glih tapod nuosan.

Okuole koncà novemberja je ratuvalo kiek prečudnega: usé listje je paduvalo, kar gor na varhàh je ostajala na neskončnost sienja na podobo peruot nega roplana.

Kar je parhajlo zlo slojno kajšan sej dovizavu de j paršù cajt norčinat z klinan:
j bluo dost uzet an kaman ol, buojš, puno kamčicu an jih zabrusit pruot garmouja Klina. Na maglà sienju sej snemalo od garmouja.

Tala j bla že uonz miere zgodba za tisto pargišče kamciču, pa še vič prečudna j bla zgodba de tisti sienji na peruoto nareti so se čespu pretarguval an so se znižuval an barliel ko na barlieuka.

Če j biu vietar, fenomen sej kazu še buj jasen, zuok tisti roplanaci, ki jih je bluo sama elika, barlijoč so se uzdiguval vesokò an so šli deleč, deleč.

Parvi krat san poviedu nonihu, an san ga prašu:

"Zakì barljò?".
"Za itì buj delèč!" Je adguoru.

An jest san se prečudvu čut de an drieuja so miele le tiste muoje željè, zuok an jest san bi teu itì nimar buj deleč, nimar buj naprej po hostah, gomez patoke, na zagledanje novìh prestoru, novìh rečì za spoznat, za potipat.

Kakuo smo se somejal driauja an jest.

Čarìešnja Tànzavasjò

Njivca Tanzavasjò ja bla zaries šimpatik: j bla zlo blizo, subto za vasjò; j bla minena, si jo prehodù lahkò po dugič an po čaries, je kazala an prečudan ogled na breguove Nediške Doline, od varhà Matajura do Karkoša, od Mije do Mladesiene.
Pa je bla šelé buj parjubjena za blizanje dne prevelike čariešnje.

Deblo od čariešnje j bluo strašnuo veliko, previč debelo, od dva metra naprej taod zemjé sej doplieralo na tri deble, ki so se šeril za narest no strašnuo, preveliko lombreno.

Zgarban olub me nia zacukavu.
Ku san meu parložnost, san mu se blizu, san ga objemu an san tantu stopnit na anj.
San rivavu not gopod krožišče.
Itì buj naprej j bla rieč nemogočna.

An dan nonih mej viu ki san se magu s tistin deblan prevelicin.

Me sej parbližu:
"Počàk, kar bòjo karìešnje, te potìsnen jest gu njo".

Zvičer san mu šu gu naruoče:
"Nono, a bòjo jùtre čarìešnje?"
"Neee, j še càjt, j màsa prèca".
"Ma kadà bòjo?"
"Kar usèjemo kompìerje, počàkamo še no màlo, antà bòjo".

Potlè ki sej complilo kopat niesmo vič šli če zavasjò an jest san zabu čariešnjo. Zatuo j paršlà subto ura za kompierje sadit an preca potlè tista od čariešnji.An dan smo šli po molarjove listje za čarvè glih če zavasjò.

"Nono, lèjte, čarìešnje ardečèjejo".
"Paš ja! Puj, te potìsnen gor nòt."

Mej potisnu gor, pru za pru mej uzdignu an mej nasadiu gor na karžišče.

San se popadu za an varh za se spliezt buj vesokò.

"Ne, počak, na hot buj gor, te sprègnen varh.
Se na smìa utàrgat varh, ma spregnìt se ga mòre.

"Nono, za ka se na mòre utàrgat varh?"
"Zak cenè drùgo lìeto na bo čarìešnji"

S kjuko, ki joj biu napravu s kanjcan, j spregnu an me parbližu punto od negà varhà.

Kake sladke carie#nje belìce!
Škoda ki jih je bluo malo.

"Nono, a me sprègnete drug varh!"

Je skušu skreujat negà varhà buj debelega, brez mort.


"Čak, lej ki nardìn!"

Je spregnu an varh dol do tleh an je utargu an liep trak pun čariešinj.

"Nono, zakàste utàrgu varh, nàle ki se na smìa?" - San poprašu.
"Zak te čen ràt".

Sladkuost tistih besied mej napunlo sarcè.

So ble buj sladke ku čarie#nje.

Uša go Potčùkulo


Gor na Varhu smo imiel no veliko kostanjuje.
An prestor pun zmišjav, zuok celuo lieto nan je maltru tu dielo, zakì je bla narbuj velika sanažet naše družine, skor dva etarja.

J bluo no kostanjuje pametno dielano: use zloženo, usè posie#eno, nie rastlo nič neželjenò.

Mies kamanju so rastli iseni, gabari an jauari;
če po zanažet kostanji, samè purčinke, lepuo zloženi dnega od te druzega za de bo rastla trava an tapod njim; tuk j bluo buj fajtno uše, uše te čarne.

Nie bluo prestora za garmouje.
Difat, lieske, drieni, bradoviki so bli ostruo prepoviedani, kupe z niešnim drevesam na vesokò deblo ku lipe o, slavš trepetrlike.

Sej potarpielo kako dujo čariešnjo an kajšan dob.

Uša, pa, j bla pardielana; posebno par dviah krajah, dva prestora zlo fajtna, uša nia moglà mankuvat.

San viu preca de du tistih prestorah trava j rastla buj vesokò. Takuo na polietje san uagu uprašat muojga bratra.

- Efrem, zakì tàpod ùšo trava je buj zelenà an buj vesokà? -
- Zak ràste buj na moč. -

San biu teu tardit:
- Ma zaki raste buj na moč. -

Muoj brat nie meu nonihovo potarplìenje.

Kar tata j umaru, usà odguornost naše obieune družine, narmanj tu svietnin diele, j padla na viedič gor na njegà mlade ramana.

Nonih, vič ku osandesetih lietih, na Varhu nie hodù vič.

San pa biu omerku de na primavero, kar tapod kastanje sej prelepuo grablo, usan se nie nanč parblizovalo.
An san začeu pensat de tele dvie stvari so muorle na kako maniero bit uglihane.

No primavero Efrem je obriezu uše not ki je mogù, an mej kuazu zbrat use varhé tu an partajen prestor.
Drugo primavero san viu de varhì so bli skor na cielama zagnjil an na njih mestu j bla na mehnà, čarnà zemjà.
Se niesan oščau napunt gaiufe za pokazat tisto zemjò takuo uabeno njanj, ki j nimar gledala dobrò zemjò za nje rože.

San jau nonihu: - Nòno, morebìt jest vìan zakà se na gràbe tàpod ùše?
Zak ùšove pèrja nardjò dobrò zemjò.
Kanè, vi nono? -

Ja kàb! Ma ne samùa. Usove pèrja zagnjijò prìat ku se posìače travò.
Takùa nakòr gràbt.

San biu takuo zastopu zaki od nimar usì so tarkaj maral uše an njih perja.
J bluo potriebno de an jest bi jih začeu marat.

An jesenski dan, uštufjén burje brat, san nameniu narest niek ki od dnevah san meu tu pamet an ki bi mej bluo parpustilo ujet dva navadna goloba z adnin boban:
paračat no fažino darve za nest damu an hnado obarnit muojo skarb na uše.San biu zagledu de marckajšan varh, nad tiste ki Efrem je biu obriezu, je biu usahnù.
San biu teu se splizt an useč s paučan tiste suhé varhé.

Usa za uojo nje sgarbno skorjo jo parložna za se pliezt an debelost debla je nluo pru glih:
ne masa, ne masa malo.

Tun lamp san dosegu suhè varhé.
San se usednu ročno na buj debelin suhin varhu s pametjo useč s kanjcan te buj bližnji suh varh.
San biu at ato za uzet kanjac ki san daržù za harbatan, kar varh na katerin san sedeu sej naglo ulomù an za kajšan šekond me sej parielo spoletat.
San padu naulent na tla na rit, san se potačiu za nih deset metru an san se ustavu na trebuh.
Niesan rivavu sopst. Ol rajš san odsopavu ajar ueče, pa niesan rivù nabasat pluča če ne samuo zlo počase an z veliko težavo.
San zaueku an par krat.

Muoj brat j parleteu na me an mej poluožu s trebuhan po luhtu.
Subto potlè j paršlà mama, ki, čudno, j bla ato an onà.
Čudno, zuok mama nie skor maj dielala, zuok j bla uneta nuoč an dan u nje komarno dielo.

Mama mej uzdiguvala an znižuvala roke vič krat, dokar dih sej uarnù normal.

San se bau de me boj kregal an san biu teu ustat subto ku deb na bluo nič ratalo.

Mama me nia parpustila.
Invec j kuazala Efremu me nabasat gor na rame an me nest damu. Efrem nia zavanzelù, rajš mej rahlo nabasu gor na rame an i začeu iti dol še buj rahlo, on, ki j nimar lietu kon gamac.

Dol po celì pot mej prašavu:

- A te bolì? -
- Ne, ne, Efrem, me nìa nič. Če češ bon hodù. -

Mej nesu dol do pasteje an potlè ki me je podau njanj an poviedu potinvelicin kar je ratalo, sej pobrau nazaj na Podčukolo.

Njanja mej arskačano gledala.

- Nòrac, ka na vìaš de ùša sùha se sùbto ulòm. -
- Al smu povìadela ti de uša se ulòm? -
Sej oglasiu nono, ki ju paršù gomes štenga an nie viedeu še nič.

- Sàda spi, - je potardila njanja, - bòmo vìdli kar prìde mama ki porčè.

- Zakàs šù gu ùšo? - j prašu nono.
- San tèu narèst fažino za parnèst damù, nono. -
- Ah, Nino, Nino, ti ih glèdaš nasrèče! -

Očitno sej zmišjavu de malo priet, kar san šu h lotrin, san padu dopod muost tan u gjav.

- Ma an jest san te mogù povìadat za na hodìt maj gu ùše. - i naprej pregùaru.

Niesan rivù zaspat.
Ne tarkaj za dolor u petu, vič za tistega varhà zlomjenega.
Njanjino skreganje mej gorielo.
San ču no veliko sauraštvo pruot uše.
San jo rajtu ku nega souražnika.
Uša mej nategnila no pascò an jest san padù not ku na otročarija.
Tuole mej jezlo an je debelielo muojo jezo do nje.

U muojn znanje an varh suh sej ulomù kar je biu gnjiu, po lietih ki je biu že suh, an ne takuo lieto za lieto.

Potle na naglin san zastopu ki san mogù sam rivat: varhi, ki Efrem j biu obriezu an ki so ratal zemjà od nega lieta do te druzega, so bli muorli me očì odpriet.
San se rajtu an norac an jeza pruot uše sej razardila.

Mama sej uarnila preca, za cajtan.
Mej potipala vič krat lonže an še buj parsico.
Potle j določila na poklicat miedha do druzega dne.
Mej dopoviedala de niesan mogù sopst potlé ki san padu, zuok, za uojo ki san padu na rit, brada j zajela na moč parsico an znjo vas pet an de parsica j bla mogla tud se ulomit, ma onà j rajtala de nia ratalo.

Drug dan san ustù ku deb na bluo nič ratalo.

Učava mej nucala an še kakuo! San se sam sabo prekleu de bi na zapadu nazaj du ušovo pascò.
Čeglìh niesan uagu stopit gor na no ušo do dobaršne starosti, sa štiman de te narlieuše exsemplare čarne uše so glih gor na Varhuske kraje. Ma buojš se na previč parbližat, pa jih gledat od delečà.

Se na via kisadne pascè more na uša še venest.
Nino Špehonja


Alberi, scambi affettuosi, ricordi

E' possibile comunicare con le piante, scambiare affetti?
E' possibile che una "semplice" pianta induca momenti di crescita nel bambino?

Ricordi, ricordi, ricordi e tanto affetto!

La mia infanzia con gli alberi

"Prìat ku zàcneš tàrgat, primìse za varh" -
raccomandava il nonno, mentre salivo la lunga scala a pioli.

Ancor oggi, ogni volta che salgo l'albero per cogliere i suoi frutti, ricordo la raccomandazione del nonno e, appena posso, mi aggrappo con una mano a un suo ramo e mi sento sicuro.
Pare un abbraccio, una simbiosi, un affetto indissolubile con la pianta.

A differenza della prima volta, quando mio fratello mi fece salire la scala a pioli sospesa nell'aria, sostenuta solo dalle sue braccia (robuste).

Perchè talvolta le mele più belle, più grosse, più rosse, più invitanti, vanno a finire in fondo ai rami più alti e più distanti dal tronco, dove nemmeno la "mušnica" può giungere.

Vidi mio fratello sollevare la lunghissima, pesante scala nel bel mezzo del prato.

"Ma è matto; cosa fa?" - pensai.
"Avanti, sali..." - disse.
"Ma Efrem...!"
"Sali!"
Ripetè più forte, afferrando saldamente la scala con le sue braccia robuste.

"Come farà a sostenermi, così pesante che sono" - pensai.
Evidentemente sopravvalutavo il mio corpo mingherlino di sei anni.

Per me l'ultima cosa al mondo era vedere mio fratello arrabbiato.
Presi mogio il cestino e iniziai a salire.
Cercavo con gli occhi i rami che non c'erano.
Solo in fondo alla scala qualcosa ondeggiava sopra la testa.
Appesi il cestino munito di "kjùka" alle scale, poi ancora la mano cercò il ramo che non c'era; disperata, iniziò a stringere l'ultimo scalino fino allo spasmo e avrebbe voluto stringere ancora più forte, perchè quello scalino non dava sicurezza, mentre l'altra mano coglieva le mele o, meglio, le rubava all'albero.
Perchè la sensazione, date le circostanze, era proprio quella di rubare a quel povero albero le sue mele perchè non riusciva ad accorgersi che ero io a coglierle.

Sensazioni che lasciano tracce indelebili.

IL NOCE DI BANČI - Oreh Bančju

Ho iniziato a frequentare gli alberi ancora piccoletto.

Il primo è stato il noce di Banči dietro casa nostra.

Aveva un tronco enorme, liscio come una tavola piallata; le mie braccine arrivavano sì e no a cingerlo per un quarto.
Eppure fu il primo albero col quale mi cimentai.
Avevo visto da Gervasio, di qualche anno più anziano di me, come si faceva.

Quotidianamente mi avvicinavo al noce, lo cingevo in un abbraccio quanto più largo possibile con le braccia e con le gambette e poi tentavo di sgambettare verso l'alto, ripetendo di volta in volta l'abbraccio.

Quella era la tecnica per salire..., qualche centimetro il risultato dei miei mille sforzi.

Eppure era bello ripetere l'abbraccio ogni giorno.
Il contatto con quell'essere così dolce, grandioso, silenzioso mi riempiva di gioia, mi appagava.
Ero convinto che anche l'albero provasse le stesse mie sensazioni e che mi aspettasse ogni giorno con ansia.

Le braccia e i piedini pian piano si irrobustirono e i miei sforzi iniziarono a dare i primi frutti.
Ogni giorno qualche centimetro più in sù, più in sù..., fino al primo ramo.
Che emozione quel giorno!

L'unico disappunto il non poter raccontarlo al nonno, perchè sapevo che mi avrebbe proibito di riprovare.

Ma lo raccontai con orgoglio agli amici:
" San rivù do pàrvega varhà!"

Il problema era salire sul ramo.
Te lo trovavi proprio sopra la testa.
Perchè il tronco era leggermente inclinato; naturalmente si saliva sull'inclinazione e il ramo stava proprio lì, sulla parte inclinata.
Andare per dietro era impossibile.
Bisognava assolutamente armeggiare, giocando d'astuzia con le braccia e coi piedi fino a piegarsi sull'anca in modo che questa andasse a finire a ridosso del ramo, per poi salirvi sopra.

Avevo capito come si faceva..., il bello era farlo.
Ci vollero settimane.

Un giorno sentii che ce l'avrei fatta.
Raggiunsi in un baleno il ramo; arrivai abbastanza facilmente con l'anca sul ramo; ma poi...!
Per far salire il resto del corpo sopra il ramo dovevo sbilanciarmi verso destra col forte rischio che venisse a mancare la presa sufficiente per restare attaccato al tronco.

L'albero mi aiutò: proprio sopra il ramo c'erano delle spaccature nella corteccia che permisero alle dita di non mollare la presa..., salii col gomito sul ramo e poi ancora qualche bracciata in su e finalmente sopra al ramo con una gamba, a cavalcioni.

Penso di aver baciato l'albero.
Era troppo bello!
Sono stato lì, abbracciato a lui, un'eternità.

Scendere è stato più facile del previsto.
Già il nonno me lo diceva:

"Dol usì svečenìki pomàgajo; gor samùa adàn."
"Katèr, nòno?" - chiedevo.
"Svet Gregòr!" - concludeva.

Non lo volle mai spiegare a me, che non capivo, come faceva San Gregorio ad aiutare a salire.
Ci dovetti arrivare da solo, dopo anni di perplessità!

Per mesi mi sono arrampicato tutti i giorni fin sopra il primo ramo.
Ero diventato uno scoiattolo.

Il secondo ramo stava parecchio più in sù, ma stavolta era posto alla destra dell'inclinazione. Doveva essere più facile arrivarci.
Ma com'era in alto!

Con la prassi già collaudata, iniziai ad arrampicarmi fin sotto il ramo.
Stavo lì un pò, guardando verso il basso per fare l'occhio, poi mi lasciavo scivolare dolcemente sul ramo più basso.

Così per mesi, fin tanto che decisi di salirci sopra.

Ci arrivai facilmente, ma mi accorsi che tremavo tutto.
Il ramo in quella posizione mi dava fastidio e poi era piuttosto sottile, non solo, il tronco fino al secondo ramo era un pò inclinato ma poi saliva su diritto come una fucilata.
Le mani abbracciavano bene il tronco, ma i piedi no. Non era rilassante stare in quella posizione!

Per molto tempo ignorai il secondo ramo.

Nel frattempo guardavo con bramosia poco più in su dove il tronco si biforcava. Raggiungere quella biforcazione divenne il mio sogno. Lassù sarei diventato il vero amico del noce. Ma com'era in alto!

Un giorno capii che nulla mi avrebbe fermato a salire lassù.

Fu più facile del previsto.
Dal secondo ramo bastarono una decina di bracciate e fui alla biforcazione, dove mi trovai a cavalcioni senza neppure accorgermi.

Era bello!

Le braccia tringevano un tronco, la schiena si appoggiava all'altro.
E per fortuna!
Perchè quando guardai verso il basso, fui preso dal terrore.
Dio, che alto!
Mi strinsi all'albero.

Ricordo ancora, proprio con l'emozione di allora, la sicurezza che l'albero mi comunicò.
Tornai a guardare in basso e mi accorsi che era bello vedere il mondo da lassù.
Guardai anche in alto. Ero quasi in cima al noce!
Eravamo alla pari!

Successe qualcosa di spiacevole!

Disgraziatamente proprio in quel momento uscì Majèto di Banči dalla sua cucina e non so come mai guardò verso l'alto.
Incominciò a urlare.
Dio, come gridava!
Scivolai giù velocemente, come se davvero tutti i santi mi aiutassero.
Quando la zia arrivò richiamata dalle urla di Majèto, ero già abbasso.

Che sgridata!

Anche il nonno mi rimproverò e iniziò a raccontarmi quanti uomini erano morti cadendo dai castagni.
Ma io mica abbacchiavo le castagne!

Dimenticai il noce.

Dopo qualche anno, quando ormai gli alberi erano la mia casa, mi ricordai del noce.
Era ingrossato ancora, ma ormai lo abbracciavo oltre la metà.
Raggiunsi la biforcazione in un attimo e vi salii coi piedi.
Guardai verso l'alto nella convinzione di essere arrivato in cima.
Dio mio, anche il noce era cresciuto; non finiva più.
Un tronco della biforcazione era diventato ramo e l'altro era salito su, su in alto.
Mi arrampicai con sicurezza fin dove l'esperienza acquisita me lo suggeriva, oltre il tetto della casa di Štefàni.

Era bello!
Ma ancora più bello ricordare lassù in alto i primi abbracci con quel primo albero.

Che tristezza, molti anni dopo, al momento che lo vidi abbattuto!

IL TASSO di Štefani - Štefanova Tisa

Il secondo albero della mia fanciullezza fu la "Tìsa" di Štefani, quella vicina al nostro Ronk, il Tasso, Taxus bacata.

Il motivo fu proprio quel "bacata", che non deriva da baco ma da bacca.
Il Tasso, infatti, matura delle irresistibili bacche rosse, irresistibili per colore e per sapore.

Quando maturavano sentivi dire sottovoce, di nascosto:
"Ale, gremò tìse ìest!"

Perchè le tise erano il frutto proibito.
Per primo si controllava che nei dintorni non ci fossero adulti, specialmente Vigi di Štefani, quindi, in silenzio, ci si avvicinava all'albero e chi ce la faceva a salire, saliva; gli altri si appostavano sotto nella speranza che qualche compassionevole spezzasse un ramo e generosamente lo gettasse a terra.

Perchè salire il Tasso era impresa da esperti.
Il Tasso, forse per sbaglio (perchè nessuno osa pensare che l'abbia fatto con cattiveria), ha una corteccia oltremodo sdrucciolevole, come il palo della cuccagna.
E, come non bastasse, i contadini si sentono obbligati a potare i rami fin dove possibile, nella convinzione di farlo andare più in alto.

Per tanto tempo io mi son seduto sotto il Tasso
(con le bambine, che vergogna!),
aspettando qualche rametto e succhiando le bacche fino a quando l'osso diventava amaro.

Non osavo neppure cimentarmi a salire, perchè sapevo che le bambine avrebbero deriso i miei insucessi.
Ma un giorno vidi fare a mio fratello una cosa strabiliante.
Doveva salire su un enorme castagno di Medvèjak ed aveva dimenticato di portare le scale.
Ridevo dentro di me.
"Cosa pensa di fare; è matto!"

Mi mandò a prendere un cesto più in basso.
Quando tornai, lo vidi sul castagno già al lavoro.
Rimasi strabiliato.

Mi sedetti e iniziai a congetturare come aveva fatto a salire.
Non esisteva soluzione; non era letteralmente possibile.
Eppure lui era lassù!

Mi sedetti, pensando:
"Dovrà pur scendere e vedrò come fa".
Dimenticavo che in giù tutti i santi aiutano.
Infatti, quando decise di scendere, si appese al ramo più basso del castagno e saltò giù.

Delusione!

Non osavo chiedergli come aveva fatto a salire.
Per fortuna non aveva finito di abbacchiare le castagne e il giorno dopo avrebbe dovuto risalire.
Ci pensai tutta la notte, senza riuscire ad immaginare la soluzione dell'enigma.

Il giorno dopo che sorpresa!

Accanto al castagno cresceva un piccolo frassino.
Era un pò distante.
Ma Efrem lo salì, lo sbilanciò verso il castagno e vi si attaccò.

Altro che mistero!

"Dùa tej navàdu?" - gli chiesi.
"Ki?" - domandò, sorpreso.
"Se splìest takùa gu kostànj."
"Ah! Nòno, nòno mej navàdu. Ma ti počàk kar ràtaš buj velìk".

Invece io ricordai subito che attorno al Tasso crescevano dei virgulti di Tiglio.
Era possibile ripetere il miracolo?!

La prima volta che tornammo al Tasso mi sedetti come il solito con le bambinette.
Osservai bene i virgulti di Tiglio.
Considerai la loro altezza.
Decisi di tentare, dopo aver scelto il virgulto migliore per l'impresa.

"Kan grèš?" - chiesero le bambine.
"Grèn tìse ìest" - risposi.
Sgignazzarono.

Salii con facilità il virgulto di Tiglio fino in cima, mi sbilanciai verso il Tasso, afferrai un ramo e mi tirai su.

"Kùos paršù gor" - mi chiesero gli abitanti del Tasso.
"Vìen ben jèst" - risposi.

Le bambine di sotto erano strabiliate.
Mai più si sarebbero immaginate una mossa del genere.

"Nino, varzìnan dol an varšìč".

Non mi feci pregare.

Quel giorno le bambine si saziarono di tise e io passai alla storia.

Naturalmente per merito di mio fratello, che da quel giorno salì di rango nella mia reputazione.

ACERO CAMPESTRE - Mežnarju Klin

L'approccio all'acero campestre fu perlomeno insolito.

Successe il secondo anno di dottrina, perchè al primo non mi accorsi di nulla.

Sotto l'alto muro che sorregge il piazzale antistante la chiesa di Antro, alla sinistra della grande casa dei Mežnari, cresceva un maestoso acero campestre.

Aveva un'enorme chioma.

Il tronco era grossissimo, invitante; era però impensabile solo immaginare di arrampicarvisi sopra, perchè già scendere davanti alla casa di Mežnari sarebbe stata un'impresa, data l'irascibilità del padrone, tentare anche di salirvi sopra era un suicidio.

Che bell'albero!

Si poteva ammirarlo in tutta la sua bellezza perchè, crescendo sotto il muro ed essendo questo molto alto, una decina di metri, ti trovavi la chioma proprio sotto il naso.

Verso la fine di novembre succedeva qualcosa di sorprendente: le foglie cadevano tutte, mentre sui rami restava una infinità di semi dalla forma delle ali di un aereoplano.

Quando capitava un giorno di gran secco qualcuno si accorgeva che era giunto il momento di giocare col Klin: bastava prendere un sasso o, meglio, tanti piccoli sassolini e scagliarli contro la chioma dell'acero. Una nuvola di semi si staccava dalla chioma.

Questo era già un successo eccezionale per quella manciata di sassolini, ma più strabiliante era il fatto che quei semi a forma di ali si dividevano a metà e scendendo roteavano come una girandola.

Se c'era il vento il fenomeno diventava ancor più vistoso, perchè quegli aeroplanini, fatti unicamente di elica, roteando salivano in alto e andavano lontano, lontano.

La prima volta lo raccontai al nonno, non senza chiedergli:

"Zakì barljò?".
"Za itì buj delèč!" Rispose.

E io fui meravigliato al sentire che anche gli alberi avevano i miei stessi desideri, perchè anch'io volevo andare sempre più lontano, sempre più avanti nel bosco, su per i torrenti, alla scoperta di posti nuovi, di cose nuove da vedere, da toccare.

Come ci assomigliavamo gli alberi ed io!

Il Ciliegio di Zavàs - Čarìešnja Tànzavasjò

Il campicello di Zavàs era davvero simpatico: era molto vicino, appena dietro il paese; era piccolino, lo percorrevi facilmente in lungo e in largo; offriva una visuale stupenda sulle pendici della Valle, dalla cima del Matajur al Karkòš, dal Mija al Mladesjèna. Ma era ancor più affascinante per la presenza di un enorme ciliegio.
Il tronco del ciliegio era gigantesco, esageratamente grosso; a circa due metri da terra si tripartiva in tre tronchi, che si allargavano a formare un enorme ombrello.

La ruvida corteccia non mi disarmava.
Appena avevo l'occasione, mi avvicinavo a lui, lo abbracciavo e tentavo di salirlo.
Ce la facevo fin sotto la tripartizione.
Andare più avanti era impresa impossibile.

Il nonno un giorno mi vide alle prese con quel tronco mastodontico.

Si avvicino:
"Počàk, kar bòjo karìešnje, te potìsnen jest gu anj".

Alla sera gli andai in braccio:
"Nono, a bòjo jùtre čarìešnje?"
"Neee, j še càjt, j màsa prèca".
"Ma kadà bòjo?"
"Kar usèjemo kompìerje, počàkamo še no màlo, antà bòjo".

Finito il lavoro di vangatura non andammo più a Zavàs e io mi dimenticai del ciliegio.
Per questo arrivò subito il momento della semina delle patate e subito dopo quello delle ciliegie.

Andammo a prendere le foglie di gelso per i bachi da seta proprio a Zavàs.

"Nono, lèjte, čarìešnje ardečèjejo".
"Paš ja! Puj, te potìsnen gor nòt."

Mi spinse su, anzi mi sollevò, deponendomi sull'incrocio della tripartizione.

Mi attaccai a un tronco secondario per continuare a salire.

"Ne, počak, na hot buj gor, te sprègnen varh.
Se na smìa utàrgat varh, ma spregnìt se ga mòre.

"Nono, za ka se na mòre utàrgat varh?"
"Zak cenè drùgo lìeto na bo čarìešnji"

Usando una "kjùka" che aveva preparato con la roncola, piegò e mi avvicinò la punta di un ramo.

Che dolci le ciliegie, le "belìce"!
Solo che ce n'erano poche.

"Nono, a me sprègnete drug varh!"

Tentò di piegare un ramo più grosso, senza riuscirvi.

"Čak, lej ki nardìn!"

Piegò il ramo fino a terra e spezzò un bel tralcio carico di ciliegine, consegnandomelo.

"Nono, zakàste utàrgu varh, nàle ki se na smìa?" - Chiesi.
"Zak te čen ràt".

La dolcezza di quella frase mi riempì il cuore.
Era più dolce delle ciliegie.

Uša go Potčùkulo - L'ontano nero di Potčùkola

A Spignon avevamo un grande castagneto.
Un luogo pieno di ricordi, perchè tutto l'anno ci impegnava nel lavoro, essendo l'appezzamento più grande della famiglia, quasi 2 ettari.

Era un castagneto coltivato razionalmente: tutto in ordine, tutto falciato, non cresceva nulla di indesiderato.

Nello zone fra i sassi venivano coltivati frassini, carpini e aceri montani; sui prati i castagni, tutti "purčinci", ben distanziati uno dall'altro in modo da permettere all'erba di crescere anche sotto di essi; nelle zone più umide gli ontani, l'ontano nero.

Non c'era posto per il sottobosco.
Infatti, noccioli, cornioli, sorbi erano rigorosamente banditi, assieme a certi alberi ad alto fusto come il tiglio o, peggio, il pioppo tremolo.
Si sopportava la presenza di qualche esemplare di ciliegio selvatico e di quercia.

L'ontano, invece, era coltivato; c'erano in particolare due posti, due luogi piuttosto umidi, nei quali non doveva mancare.

Ho notato ben presto che in quei due posti l'erba cresceva assai rigogliosa. Tanto che un'estate osai chiedere a mio fratello:

- Efrem, zakì tàpod ùšo trava je buj zelenà an buj vesokà? -
- Zak ràste buj na moč. -

Avrei voluto insistere:
- Ma zaki raste buj na moč. -

Mio fratello non aveva la pazienza del nonno.
Il papà era morto e tutta la responsabilità della nostra numerosa famiglia, almeno nel settore agricolo, era caduta improvvisamente sulle sue giovanissime spalle.

Il nonno, ormai ultraottantenne, a Spignon non ci veniva più.

Avevo però notato che a primavera, mentre sotto i castagni si rastrellava tutto minuziosamente, agli ontani non ci si avvicinava neppure.
E cominciai a pensare che i due fatti dovessero in qualche modo essere collegati.

Una primavera Efrem potò gli ontani fin dove arrivò, ordinandomi di riporre tutti i rami in un posto isolato.
La primavera dopo osservai che i rami erano quasi completamente marciti e al loro posto c'era una morbidissima terra nera.
Non esitai a riempirmi le tasche per mostrare quella terra così invitante alla zia, che era sempre alla ricerca di terra buona per i suoi fiori.

Dissi al nonno: - Nòno, morebìt jest vìan zakà se na gràbe tàpod ùše?
Zak ùšove pèrja nardjò dobrò zemjò.
Kanè, vi nono? -

Ja kàb! Ma ne samùa. Usove pèrja zagnjijò prìat ku se posìače travò.
Takùa nakòr gràpt.

Avevo così capito perchè da sempre tutti ci tenevano agli ontani e alle sue foglie.
Era opportuno che anch'io li facessi diventare oggetto delle mie cure.

Un giorno d'autunno, stanco di raccogliere le castagne, decisi di fare una cosa che da giorni avevo in mente e che mi avrebbe permesso di pigliare i soliti due piccioni con una fava: procurarmi cioè "no fažìno darvè" per portare a casa e volgere nello stesso tempo le mie prime cure agli ontani.

Avevo notato che alcuni rami, sopra quelli che aveva potato Efrem, si erano seccati.
Dovevo arrampicarmi e tagliare col "pauč" quei rami secchi.

L'ontano con la sua scorza ruvida si presta assai per l'arrampicata e la grossezza del tronco è quella giusta: nè troppo, nè troppo poco.

In un momento raggiunsi i rami secchi.
Mi sedetti comodamente sul ramo secco più grosso con l'intenzione di tagliare con la roncola il ramo accanto. Stavo per prendere la roncola che avevo dietro la schiena, quando il ramo su cui sedevo cedette improvvisamente e per qualche secondo mi sentii volare.
Urtai violentemente a terra col sedere, rotolai per una decina di metri e mi fermai supino.
Non riuscivo a respirare.
O meglio espiravo l'aria urlando, ma non riuscivo a ricaricare i polmoni se non lentissimamente e a fatica con gran dolore.
Ho urlato un paio di volte.

Mio fratello si precipitò su di me e mi sdraiò a pancia in su.
Subito dopo arrivò la mamma, che stranamente era presente anche lei.
Stranamente, perchè la mamma non veniva quasi mai a lavorare, essendo impegnata notte e giorno nel suo lavoro di ostetrica.

La mamma mi sollevò le braccia e me le riabasso più volte, finchè il respiro tornò normale.

Avevo paura che mi sgridassero e avrei voluto alzarmi subito come se nulla fosse successo.
La mamma non me lo permise.
Anzi ordinò a Efrem di caricarmi sulle spalle e di portarmi a casa.
Efrem non protestò, anzi mi caricò delicatamente sulle spalle e iniziò a scendere ancor più delicatamente, lui, che correva sempre come un capriolo.

Per tutta la strada continuava a chiedermi:

- A te bolì? -
- Ne, ne, Efrem, me nìa nič. Če češ bon hodù. -

Mi portò fino nel letto e dopo avermi consegnato alla zia e averle raccontato velocemente il fatto, tornò a Podčjùkola.

La zia mi guardava inviperita.

- Nòrac, ka na vìaš de ùša sùha se sùbto ulòm. -
- Al smu povìadela ti de uša se ulòm? -
Intervenne il nonno, che era giunto su per le scale e non sapeva ancora nulla.

- Sàda spi, - ribattè la zia, - bòmo vìdli kar prìde mama ki porčè.

- Zakàs šù gu ùšo? - chiese il nonno.
- San tèu narèst fažino za parnèst damù, nono. -
- Ah, Nino, Nino, ti ih glèdaš nasrèče! -

Evidentemente pensava che poco tempo prima, andando a dottrina, ero caduto sotto il ponte.

- Ma an jest san te mogù povìadat za na hodìt maj gu ùše. - continuò.

Non riuscii a prender sonno.
Non tanto per il dolore al petto, quanto per quel ramo spezzato.
Il rimprovero della zia mi bruciava.
Provavo un grande astio contro l'ontano.
Lo sentivo e lo consideravo un nemico.
L'ontano mi aveva teso un tranello e io ci ero cascato come un pivello.
Ciò mi stizziva e ingigantiva il mio rancore nei suoi confronti.

Nella mia esperienza un ramo secco si spezzava quand'era fradicio, dopo anni che si era seccato e non così da un anno all'altro.

Poi improvvisamente compresi che ci potevo arrivare: i rami potati da Efrem, diventati terra da un anno all'altro, avrebbero dovuto aprirmi gli occhi.
Mi diedi dell'imbecille e la rabbia contro l'ontano si esasperò.

La mamma tornò presto, prima del tempo.
Mi palpò più volte le costole e soprattutto lo sterno.
Poi decise di non chiamare il medico fino al mattino seguente.
Mi spiegò che non potevo rerspirare dopo la caduta, perchè, cadendo sul sedere, il mento aveva colpito violentemente lo sterno e di conseguenza tutta la gabbia toracica e che lo sterno avrebbe potuto anche fratturarsi, ma riteneva che non fosse successo.

La mattina seguente mi alzai come se nulla fosse accaduto.

La lezione mi servì e come! Giurai a me stesso che non sarei più caduto nel tranello dell'ontano.
Ciononostante non osai salirne uno fino ad età molto adulta e anche adesso ammiro i bellissimi esemplari di ontano nero proprio nella zona di Spignon, ma senza avvicinarmi troppo.

Non si sa mai che tranelli ancora può escogitare un ontano!
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it