Likof Nediške Gramatike an Nediškega besednjaka

Diškors Ninona Špehonja
S parvič bi teu radovolit vaso višno radovìednost:
zakì maj san se upledu tu no takuo veliko an posebno dielo ku gramatika an dva nediška besednjaka?

Čen potardit de jest, ku usè muoje glihe smo bli upledenì tu Nediško ku dušica an teluo.
Naše uha nuoč an dan so puslušale cajt usò našo mladuost samuo nediške glasuove, ki so zhajale taz ust dragih hišnih judi.
J bluo parjudno se navezat na mo boleznivo maniero.
Po ujskija reči so se spremenile.

Za kar tiče mené, cajtù #gimnažija an ličeja, mej bluo skor špot muojih judì an muojga izìka, ki nieso bli skopac kuštat nič posebnega, pru nič.
Nanč tisti ki so bli rajtani naši te narbuj groznì možjè naše kulture so napisal kiek po Nediško.

Nediško j bju posebno nimar naš izik buj glasjén še buj ku taljansko, ma z ga ču samuo gu ajarje, zuok ga nie bluo sledù na kart.

Par sreč, zakì san študjù muziko, mej niešan šenku ne Bela Bartoka bukva: La musica popolare.
Se zmisnen de san ga samagutno prebrau, san tud vič krat prebrau niešne strani ki me so ble ušeč.

Bela Bartok mej parbližu muoji ori#ginalni kultur, ta ljudska, morebit bùoga na kako stran, pa dragočna, bogata, posebna an parjubjena na usé te druge.

San zagledu od sparvič lepotò naših ljudskih piesmi, an san jih prebieru na bukva che san ušafu parkaš: “Narodne pesmi iz Benečije Riharja Orela.
Pa posebno san užiu lepotò našega izika na muojo uračanje u Nediških dolin, kar san šu živiet u Marsine, tuk use j bluo ostalo ku na starih cajtah muoje mladuost, tuk san sreču starše ki so guaril namalano ku muoj nono, ki so znal ponovit use njih dušne občutke pru u tistin iziku ki jest cajtu ličeja san žmagu.

Pa san muoro iti u penžjon za dej zazdriela u me na velika željà an posebno uoja začet klast na karto naše besiede an jih parkoncu pisat.

Na velika zbuda je paršlà od Lintverja, druzba trume mladih, ki j tiela stvarit dan šito Internet, zuok teli mladi so vierval u veliko možnuost ki Internet ponuja.
San subto zastopu de tud jest san biu mogù se prevìdat za pokazat use tisti ki mej motilo nastran tistega izika ki narpriet san ga biu začeu guorit, pa ga niesan maj napisu.

J začela takuo na pet maja lieto dvataužindva izdaja niekih besied zbrane u an sklet file, file ki seviede j rastu dan za dne.

Potlé files sta ratala dva: dan za taljansko-nediško; drug za nediško-taljansko. Ma že odsparvič san meu potriebo pregledat nediškega izika, za zastopit če an katere so mogle bit gramatikalne raunave ki so rigiarale nas izìk, katere j biu leban ki je podpèrju naš izìk.
Takuo san začeu pisat no posebno gramatiko ma brez jo udat na Lintverja, dok san zastopu de kar san biu napisu nia bluo za škodo nediskega izika, pa za velik nuc.

Parvi krat na devetandvist novemberja lieta dvataužintdva smo izdal na lintverjovo stran no parvo malo gramatiko.
Potlé, kar use j ratalo masa veliko, na dnuoandvist novemberja lieto dvataužinttri smo izdal usé u PDF.
Vemò de puno med njim so posnel češ gramatiko češ besednjake. Pru suok jih je bluo puno med njim ki so posnemal, naš Server je ustavo našo stran, zuok je bluo masa posnemano, parfin vič ku tristuo/nastuo vič ku kar j bluo parpuščenò.
Smo bli prepoviedani ustavt use PDF za pet liet, zuok niesmo imiel sude za obogatiet kar j bluo parpuščenò.
Tist cajt so rastle an zdriele naše bukva.

Pot j bla duga, pa fajna: smo saldo bogatiel an buojšal.
Usakintarkaj kajšan nas j prašavu na e_mail kuoj bluo tuo de se nie mogluo snemat PDF. San jin dopovedavu zakì an san jin spuščavu files po e_mail.

Nan j paršu na pomuoč Peter Weis, ki diela kot dialektolog na Slovenski Akademìji Zananosti in Umetnosti u Ljubljani. Beren:


Naj se vam najprej predstavim. Pišem se Peter Weiss, živim v Ljubljani, delam pa kot dialektolog na inštitutu za slovenski jezik pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. Že ve?krat sem citiral vaša dva nadiška slovarja (pisal sem o njiju v Zborniku Slavisti?nega društva Slovenije, kar prilagam) in slovnico in ju rad pošljem drugim v obliki PDF. Zelo dobra sta: ?estitam vam, saj ste v vse te tri knjige vložili ogromno dela. Ker pa bi drugim rad poslal povezavo na spletno stran, kjer se vse to da dobiti, vas prosim, da mi poveste za postopek, ker se mi zdi, da so vse povezave na lintver.it mrtve. Zelo vam bom hvaležen za to?no spletno stran.

Potle, kar san mu poviedue de server nan je zašaraufu PDF, nan jih je prašu za jih uzdat na njih stran.

Smo mu jih pošijal an on jih je izdau na stran Slovenske Akademìje Znanosti in Umetnosti u Ljubljani, an jih je stuoru takuo odparte usian na njih stran pa tudi na Lintverjo stran z linkan ki nan je paršenku.
Takuo od šest marča telega lieta tud na Lintverje se morjo videt files PDF, med Slovensko Akademìjo Znanosti in Umetnosti.

An na kuncu smo dozegli na tolo posebno stran telega sedandvadesetega otuberja lieto dvataužintdvanajst.
Pa duga pot nie šè finjenà ma šigurno puode naprej, zuok so druge strani za pregledat, za posvetit, za obogatiet.

Donàs smo rival do tuolega z pomočo vič judi; njih ime je uriedno stat tapar mojin gor na treh bukvah.

Re#gonovo imè ki je podparla tel progèt, ime Gorske Skupnosti, ime pet Komunah že se kažejo na bukvah.
Jest pozdraven sarčno tele ljudske administracije zuok so zastopile pomien za ohranit naš izìk, za ga ošermat, za ga šerit, za ga prenest za naprej.

Zahvalen Istituto Slavia Viva an usò njegà mladino za posebno dielo že od sparvega an doseženo z entuzjažman an še z možnost.
Zahvalen seviede na posebno maniero njegà presidenta Ferručona Klavora ki je močnuo raunu usé kupe pruot no dobrò arzvezo.

Zahvalen andega ki neče bit zahvajen očitno, pa ki mi je pomau puno ne samuo za poraunit besiede, pa an za pregledat fotografije.
Dielo sarčno j bluo njega ne samuo možno.

Zahvalen Adreja Marazzini taz Pize, možan na male izike, narvič za puno misu ki mi je dajau za nediško gramatiko.An zahvalen use tisti ki me so prašal gramatiko an besednjake med e_mail, narvič za hvaležne besiede ki sono nimar kompanjale telo prašanje.

Zahvalen, nakoncu, ma san biu buojš nardiu če san biu poviedeu odsparvič, zahvalen use vas ki sta tle an ki sta paršli šigurno zuok četà ošermat naš liep izìk.

Se troštan de tuole j samuo an začetak ki nas prevarže u nin možnin diele, ki nan bi pomau obogatiet nas izik do punega an pravega izika, an ne samuo na rečenà izika, pa an pišena.

Na zadnjo čen posvetit niek posebnega.
Ne za polemiko, ma samuo za začet, zmisnen kar je odguoru kajšan dnemù ki je guoru od našega “fantomatico natisoniano nedisko, uno sgorbio culturale e scientifico. Odguorìenje j bluo:

pa kizadan izik? Tist gorz Čenavarhà, tist ki guarmò u Ruonc ol tisti ki se guorì u Tribilne?

Sigurno tek je odguoru je mislu na:
- Usaka vas ima suoji glas. -
Tuo j ries, ma vaja za use, an za taljansko an za usé izike.

Provajmo pogledat kaka je tala drugačnost.
U Čenaurhu diejo: Cenauarh, ti drugi diejo: Cenavarh;
U Ruonc diejo: žea, ti drugi diejo: že.
U Tribilne diejo: kruh, u Tarcete: kroh.

Provajmo narest genitiva od “kroh ol kruh.
Usì, pru usì diejo: kruha; an kos kruha.
Če pregledamo naprej videmo de usà deklinacjon jè kompanjana pousìan, kompanjani su #generi, an numeri an šintassi, videmo de use kar tiče leban je kompanjano pousìan.

Antadà, za dobruoto, na prašajmo od kizadnega izika guarmò, guormò od našega izika, Čenavarski izik, Ruonski izik, Tarče#anski izik, od naše kramatike, od našega besednjaka, an če je kaka mala drugačnost ki jo nanč videmo.
Bi jau lieuš:
pa kizadan je tel izik, al je tist ki se guori u Italia, taljansko?
Tist ki se guorì u Furlanii, furlansko?
Tist ki se guori u Slovenji, slovensko.
Al pa tist ki se guori u Nediskih Dolinah: beneško, z usian njega posebnosti ki so pisane na gramatiko tu an cieu kapitul, tist tuk se prave samuo od posebnosti nediškega izika.
Nediško je pot ki muormo prehodit za olieušat, pojasnit, obogatiet tud drugačnost naših vaseh an če na gramatiko se prave že od telih drugačnost.

Na zadnjo muoren pojasnit no rieč.
Gramatika an besednjaki nieso napisani pruot nobednemu. So predusem an blek velici jam od nemarnosti, od nabadanje, zapuščane, zavaržanje, nebrige ki naš izik je muoru tarpiet od sparvič do sa narbuj od naših starih buj pridnih možeh, ki so bli muorli narest kar san nardiu jest že od velicega cajta.

U drugič tele tri bukva so no češčenje našemu takuo liepemu iziku: Nedisko, ki je guorienje naših judi buj parsarc, naših te starših, naših nonulnah, naših bratru, naših barb an njanj, našega sarcà.
U trečo an zadnjo, pa šigurno narbuj groznuo: tele tri bukva so rodje, samuo škleto rodje za rast an za godnienje našega izika.
Stoji par nas nucat tele rodje an takuo narest še buj liep tel naš izik, an izik tud pišen, takuo de na bo spusču samuo glasi u ajarje, pa tud znamunje na karto: znamunje naše godnùost.

(po taljansko)

Inaugurazione della Grammatica e dei Vocabolari nediški

Per prima cosa vorrei soddisfare una vostra probabile curiosità:
come mai mi sono imbarcato in un progetto così vasto e così impegnativo, lasciandomi coinvolgere nella scrittura di una grammatica e di un vocabolario. Voglio ricordare che io, come tutti i miei coetanei eravamo coinvolti nel nedisko anima e corpo.
Le nostre orecchie hanno sentito dalla mattina alla sera almeno per tutta la nostra fanciullezza solo suoni nediški, suoni che provenivano dalle persone più care che avevamo. Era logico perciò affezionarsi a questa lingua in un modo quasi morboso. Nel dopoguerra le cose cambiarono.
Per quanto mi riguarda, nel ginnasio e nel liceo io quasi mi vergognavo della mia gente e della mia lingua che non aveva saputo produrre nulla di importante, proprio nulla; nemmeno quelli che erano considerati i nostri più importanti uomini di cultura avevano scritto qualcosa in nediško.
Il nedisko continuava a essere la lingua più parlata, molto più parlata dell'italiano, ma esisteva solo nell'aria, perchè sulla carta non c'era traccia di essa.

Per fortuna, dati i miei studi musicali, quasi per caso un amico mi regalò un testo di Bela Bartok: La Musica popolare.
Ricordo che lessi avidamente tutto il libro, anzi rilessi più volte alcuni capitoli. Bela Bartok fu quello che mi riavvicinò alla mia cultura originaria, quella popolare, forse povera sotto certi aspetti, ma preziosa, ricca, eccezionale e affascinante sotto tutti gli altri.
Scoprii dapprima la bellezza dei nostri canti popolari, leggendoli su un testo che mi capitò fra le mani: Narodne pesmi iz Bene?ije di Richard Orel.
Ma soprattutto gustai la bellezza della nostra lingua al mio ritorno nelle Valli, andando a vivere a Mersino, dove tutto era rimasto come ai vecchi tempi della mia fanciullezza, dove ho incontrato anziani dall'accento identico a quello di mio nonno, che sapevano esprimere tutti i sentimenti della loro anima proprio in quella lingua che negli anni del liceo avevo snobbato.

Ma dovevano giungere gli anni della pensione per maturare in me il grande desiderio e soprattutto la volontà di iniziare a mettere sulla carta le nostre parole e a scriverle finalmente.
Uno stimolo formidabile mi venne dal Lintver, l'associazione di un gruppo di giovani che volle creare il sito Internet omonimo, poichè credeva nella grandi possibilità di comunicazione anche culturale che Internet offriva.
Capii subito che anch'io ne potevo approfittare per esternare tutto ciò che urgeva nella mia mente nei riguardi di quella lingua che io avevo imparato per prima ma che non avevo mai scritto.

Iniziò così il 5 maggio del 2002 la pubblicazione di un gruppo di parole riunite in un semplice file , file che naturalmente si ingrandiva giorno dopo giorno.
Poi i files diventarono due: uno per italiano-nediško, uno per nediško italiano.
Ma fin dall'inizio sentivo l'esigenza di iniziare ad analizzare il nediško, per capire se e quali potevano essere le regole grammaticali che regolavano la nostra lingua, quali erano le strutture che la sostenevano.
Così iniziai a scrivere una specie di grammatica ma senza pubblicarla, finchè a un certo punto mi resi conto che ciò che avevo scritto avrebbe potuto essere pubblicato senza far sfigurare la nostra lingua, anzi l'avrebbe rivalutato nella giusta misura.

Per la prima volta il 29 novembre del 2002 pubblicammo sul Lintver un primo bozzo di grammatica.
Poi quando il tutto diventò troppo grande, il 21 novembre del 2003 pubblicammo tutto in PDF. Sappiamo che tanti hanno scaricato sia la grammatica, sia i vocabolari. Proprio perchè tanti, nel 2006 il nostro Server ci bloccò il sito, perchè veniva scaricato troppo materiale, addirittura il 300% in più rispetto al contratto.
Dovemmo bloccare tutti i PDF per ben 5 anni, perchè non avevamo i soldi, quei pochi soldi, per aumentare la nostra capacità di scarico. Intanto i tre testi crescevano e maturavano.

La strada era lunga ma assai piacevole, con continui miglioramenti e continue aggiunte. Ogni tanto qualcuno si rivolgeva a me per posta elettronica chiedendo spiegazione del come mai i PDF non si potevano scaricare; spiegavo loro il perchè e li accontentavo spedendo i files via e_mail.
Ci venne in aiuto Peter Weis, che lavora come dialettologo presso l'Istituto per la lingua slovena all'Accademia delle Scienze e delle Arti in Ljubljana. Leggo traducendo:

per primissima cosa mi presento.
Il mio nome è Peter Weiss, vivo a Lubiana, lavoro come dialettologo presso l'Istituto di Lingua slovena all'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti di Lubiana. Ho citato molte volte il suoi due dizionari nediski (ho scritto su di loro nel libro della società slava della Slovenia, che accludo) e la grammatica e vorrei volentieri inviarli ad altri in formato PDF. Sono molto buoni: Mi congratulo con voi, perché avete in tutti questi tre libri messo un sacco di lavoro.
Tuttavia, siccome vorrei mandare ad altri il collegamento a un sito web dove tutto questo è presente, vi prego di dirmi la procedura, perché mi sembra che tutti i link di lintver.it sono morti. Vi sarei molto grato se mi indicate il sito esatto.

Poi, quando gli dissi che il server ci aveva bloccato i PDF, ce li chiese con l'intenzione di pubblicarli sul loro sito.
Glieli mandammo e lui li fece pubblicare sulla Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti u Ljubljani, rendendoli così accesibilissimi a tutti oltre che attraverso il loro sito anche attraverso il Lintver tramite il link che ci ha offerto. Infatti dal 6 marzo di quest'anno si possono scaricare anche dal Lintver i tre file PDF, passando appunto attraverso la Slovenska Akademìja Znanosti in Umetnosti.

E infine siamo giunti a questa ulteriore tappa importante del 27 ottobre 2012. Ma la lunga strada sicuramente continuerà, deve continuare, perchè ci sono altri aspetti della nostra lingua da chiarire, probabilmente da perfezionare o comunque approfondire.

La tappa importante di oggi è stata raggiunta per merito di tante persone, il nome delle quali sarebbe bello poter mettere accanto al mio su tutti i tre testi.
I nomi della Regione che ha sovvenzionato il progetto, il nome della Comunità Montana, dei cinque Comuni già compaiono. Io ringrazio di tutto cuore queste pubbliche istituzioni per aver capito l'importanza di salvaguardare la nostra parlata, di difenderla, di diffonderla, di trasmetterla alle generazioni future.
Ringrazio l'Istituto Slavia Viva e tutti i suoi giovani per l'iniziativa presa di petto fin dall'inizio e portata a termine con entusiasmo oltre che con competenza. Ringrazio, naturalmente, in maniera particolare il suo presidente Ferruccio Clavora che ha indirizzato con determinazione il tutto verso una soluzione positiva.
Ringrazio una persona che non desidera essere ringraziata pubblicamente, ma che mi ha aiutato tanto non solo come correttore delle bozze, un lavoro massacrante, ma anche come revisore di tutta la parte grafica.
Un lavoro appassionante il suo non solo competente.
Ringrazio l'universitario Andrea Marazzini di Pisa, appassionato e esperto di lingue minoritarie, soprattutto per le continue idee propinatemi nell'estensione della grammatica.
E ringrazio tutti quelli che hanno richiesto la grammatica e i vocabolari tramite e_mail soprattutto per le parole di incoraggiamento che sempre accompagnavano tale richiesta.
Ringrazio, infine, ma avrei dovuto iniziare da voi, ringrazio voi presenti, intervenuti, son convinto, proprio perchè interessati a salvaguardare la nostra bella lingua.
Confido che questo sia un inizio che sappia coinvolgerci in un lavoro paziente, metodico, meticoloso, che sappia condurci a elevare sempre più la nostra parlata a rango di lingua vera, non solo parlata ma anche scritta.

Voglio alla fine fare un chiarimento importante, fondamentale.
Non per polemizzare, ma semplicemente per introdurre l'argomento, ricordo la replica fatta da qualcuno a colui che dichiarava il fantomatico (sono le sue parole) natisoniano nedisko uno sgorbio culturale e scientifico. La replica era:
“ma qual'è questa lingua? Quella che si parla a Montefosca, quella che parliamo a Rodda o quella che si parla a Tribil?”

Probabilmente l'interlocutore si riferiva al detto: “Usaka vas ima sùoj glas” Ogni paese ha la sua voce”. E' esatto.
Prima di tutto, però, stiamo attenti che la regola vale anche per l'italiano e per qualsiasi altra lingua.
Proviamo, comunque, esaminare questa grande diversità da paese a paese:
A Montefosca dicono: “?enauàrh”; gli altri dicono “?enavàrh”
A Rodda dicono: “žea”; gli altri dicono “že”.
A Tribil dicono “kruh”; a Tarcetta dicono “kroh”.
Proviamo fare il genitivo di kroh o di kruh. Tutti, proprio tutti, dicono “krùha”, an kos kruha. Esaminando tutti gli altri casi continuiamo a osservare che i casi sono precisi identici in tutti i paesi. Se esaminiamo le declinazioni, i generi, i numeri, se esaminiamo la sintassi vediamo che tutte queste strutture linguistiche sono precise identiche in tutti i paesi.
E allora, per favore non chiediamo di quale lingua parliamo, parliamo della nostra lingua, quella di Montefosca, di Rodda, di Tarcetta, della nostra grammatica, del nostro vocabolario anche se ci sono minime diversità delle quali neppure ci accorgiamo. Caso mai dovremmo dire:
“ma qual'è questa lingua? Quella che si parla in Italia: l'italiano? Quella che si parla in Friuli: il friulano. Quella che si parla in Slovenia: lo sloveno. Oppure quella che si parla nelle Valli del Natisone: il Nedisko, con le sue strutture particolari messe in evidenza chiaramente in tutta la grammatica e soprattutto in un capitolo intero che tratta le caratteristiche del Nedisko
Il Nedisko è la strada che, come ho già detto, dobbiamo continuare a percorrere, per chiarire, perfezionare, approfondire altri aspetti della nostra lingua per esempio appunto quello delle varianti paesane, anche se sulla grammatica è un capitolo intero che tratta questo argomento.

Infine voglio fare una precisazione o, meglio, una dichiarazione.
La grammatica e i vocabolari non sono stati scritti contro nessuno. Sono prima di tutto una toppa al grande buco dell'indifferenza, della trascuratezza, dell'abbandono, dell'incuria, della negligenza, del disinteresse soprattutto, che la nostra parlata ha subìto fino ad oggi soprattutto da parte dei nostri uomini di cultura, che avrebbero dovuto fare da molto tempo quello che io ho fatto.
In secondo luogo sono un omaggio a questa nostra parlata così bella: la parlata delle nostre persone più care, dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei fratelli, degli zii e delle zie, del nostro cuore.
In terzo luogo, ultimo ma sicuramente il più importante, sono strumenti, solo e semplice strumenti, per la crescita e la maturazione della nostra lingua.
Sta a noi approfittare di questi strumenti per far diventare il nedisko una lingua parlata ancora più bella e soprattutto una lingua scritta, che lasci la sua traccia non solo nell'aria come suono ma anche sulla carta come segno:
il segno della nostra maturità.
Nino Špehonja %fine_autore
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it