Venàšanje ol Pregledanje?

Kuo se rodjo besednjaki an gramatika
Bi teu poviedat ka mej raunilo, ka mej uazilo, ka mej karnilo za napisat dva nediška besednjaka an nediško gramatiko.
An tuole za dva uržuha: - za poviedat, tistin ki jin mara, kuo se rodì dna gramatika an dan besednjak; - an u drugo, uržuh še buj grozan, zaničat, ankrat za nimar, kuante, ki marskajšan pridga, de besednjaki an gramatika so muoje venašanje.

Kar san začeu, san subto nameniu napravt predusem nediški besednjak, zakí, očitno, me so korle besiede nediške.
Od sparvič dielo narbuj veliko j bluo pisat, zakì besied jih nie mankalo. Antá j koru an liep program za pisat, o, lieuš, an elaborator parložan za prevreč u PDF.
Me gaj dau muoj sin:
WinEdt, ki je an program-elaborator zaries dobar, ki lieuš bi ga na mogluo bit an ki, seviede, se ga muore ukupit.
San napravu no znamunje za buj naglo pisat, ki je bluo telo:

\textbf{} \textit{} \textit{}\\

\textbf{}; not u {} san pisu besiedo, (\textbf = bold)

\textit{}; not u {} san pisu kaj bla besieda: v. (verbo), m. (maschile), f. (femminile), n. (neutro), an takuo naprej; ( \textit = corsivo)

\textit{}; not u {} san pisu rasvetlienja, če so korle (začetak besiede: furlanska ol niemška; guarienja s tisto besiedo... )

\\ = odsparvič (a capo)

Usaka besieda je bla takuo napisana ku tela:
\textbf{mándrat} \textit{v.} governare, manovrare, maneggiar, accudire; \textit{(accudire il bestiame=mandràt zvino)}\\

Takuo san parklicavu z "prepiš an parkoli" (=copia-incolla) znamunje: (\textbf{} \textit{} \textit{}\\) an san basu not besiedo za besiedo.

Majhan problema (ma dugo dielo) so bli ačenti ž š č, ki san jih muoru pisat takuo: \v{s} - \v{z} - \v{c} seviede an druge posebne ačente, ki jih nie na taštiero.

Na zadnjo z nin klikan san prevargu vas file u PDF an “màndrat” j paršluo takuo:

mándrat v. governare, manovrare, maneggiare, accudire; (accudire il bestiame=mandràt zvino)

So pasuval miesci an besiede (usakdanje) nieso zmankuvale, pa i korlo nimar buj pensat za jih stuort prit na varh. Dok nieso zmankale, o, buojš, j parielo de jih nia bluo vič. Antada san uzeu peno an karto an san šu guorit z judmi, posebno s tim starim. Takuo besiede novè, ki niesan biu še napisu, so veletjuvale ku tuča.

Na prava miniera j bla muoja tašča: sma guarila nimar samuo nediško an usak krat ki niesan zmišjavu no besiedo, san prašu njo an ona me jo j naglo poviedla.

Druga miniera so bli judje s katermi san guoru usak dàn nimar samuo po Nediško.

Potle san začeu tud prebierat usé kar san ušafavu napisano po nediško. Pa niesan subto napisu tu besednjak nove besiede, zakí puno krat so ble parjudjene na slovenščino: san priet prašavu te stare al so nucal an kuo tisto besiedo an samuo potlè ki me so potardil besiedo, san jo luožu na besednjak.

Sej parkazu problema za besiede ki se jih je guorilo samuo tu ni vas ol tu malo vaseh. Al je bluo pru jih napisat, ol jih pozabit?
San nameniu jih napisat an ne samuo tiste ki usak jih je mogú lahkó zastopit, ma an tiste ki nie bluo moč jih zastopit brez arsvetlienja.

Naš izik j biu nimar zlo malo pišen, pa se ga j puno guarilo an guarenje se zlo lahkó spremeni tu ustah judì: adnemú je useč reč na no uìžo, druzemu na drugo. Pa obadvie uìže so dobre če zadost judì guarjo takuo an se zastope useglih lahkó. Antá je parjudno daržat obadvie.

Tle te dàn na Matajure san čú: “Laj, laj!” Buj po gostu se čuje: “Lej, lej” an, morebit, j buj glih, zakí pride taz “gledat” an ne taz “gladat”; pa useglih je pru na pozabit an “laj”. Zauoj tegá san luožu obadvie besied na besednjak. Pa za tuo majdan me na smia dužit de jest spremenjuvan naš izik, zakì san luožu na besednjake besiede ki on jih nia maj ču an ki se na guarjo tu njegá vas!

San luožu tud besiede ki nie moč jih zastopit brez arsvetlìenja ol ki so malo nucane zakí so padle tu zabo ol so posebne dne vasì. Pa san nimar gledu doluožt potriebne arsvetlienje za zastopit lepuo besiedo.

Bi korlo marskake od telih besied jih ponovit an jih nucat nazaj ku so jih nucal ankrat, brez muort nucat besiede ki pridejo taz taljanskega.

Na koncu san začeu prevračat pisma taljanske po nediško, za videt katere besiede me zmankajo. Kajšan krat j bluo teškuo ušafat potriebno prevaržanje: san muoru prašuvat na duzin an na šarokin tin starin za pridit do nje. Narbuj težke so ble besiede abštrakte, zakí malo nucane.

An potlé ki me sej zdielo de dielo je fineto, kar san hodú okuole po hostah an po stazáh, san pensú na besiede an kar me je paršlá kaka tu glavo de me sej zdiela nova, san hitro uzeu lapiš an karto, ki san jih meu nimar tu gajufo, an san jo napisu za jo na pozabit. Skor nimar besieda j bla že napisana, pa kajšan krat jo nia bluo an jest san biu zlo naveličan mort doluožt no besiedo novò.

Dost cajta za usé tuole dielo? San začeu u lieto 1999; besednjak j biu štampan lieto 2012.
Seviede, hnado san začeu pisat tud besednjak taljansko nediško an subto potlè gramatiko.Besednjak taljansko - nediško

Za besednjak taljansko-nediško odsparvič sej zdielo buj lahkó dielo, zakí nia korlo ku zamenit to parvo s to trečo besiedo; ta šekonda besieda je ostajala; to četarto j korlo skor nimar pojasnit lieuš.

Veliko dielo j bluo za zvaršit tela dva problema:

- vič krat besieda nediška j miela vič pomienu: marat = badare, degnare, interessarsi, importare, curare; j korlo za usako besiedo ponovit nediško;

- druga trieba j bla arsvetlit lepuo besiedo taljansko kar u nediško j miela vič besied, ku, za ežempil:

\textbf{fatica} \textit{f.} \textbf{1} fadìja \textit{(friul.); (fare fatica = fadjàt)}; \textbf{2} màrtra \textit{(friul.)}; \textbf{3} trùd \textit{(m.)}; \textbf{4} dìelo; \textbf{5} te\v{z}àva \textit{}\\

Prevaržanje u PDF:

fatica f. 1 fadìja (friul.); (fare fatica = fadjat); 2 martra (friul.); 3 trud (m.); 4 dielo; 5 težava

Veliko dielo an teškuo dielo, ki je masa dugo dopoviedat.

Na zadnjo san uzeu an besednjak taljanski an san začeu pregledovat besiedo za besiedo. Puno besied jih nie bluo u nediško, pa kaka nova j veletjuvala, ki niesan biu še prevargu.

Veliko dielo tud j bluo luožt besiedo nediško u kako posebno dienje, ol luožt usake sort arsvetlienja kar j korlo ol kar j bluo moč.
An še druge diela, ki se jih more pregledat na besednjak.

Gramatika

Puno med njim diejo ol upajo de jest san vekuštu nediško gramatiko an nanč upajo de gramatika j že položena not u besiede kar se jih nuca. Se na more nič venest ol vegajat, je že usé not u guarienje. Judje, brez viedet an brez znat, spoštuvajo usé raunave izika; gramatika je tu njih glavah brez de se dovizajo.

Kar san začeu, jest san meu an velik nuc: san puno študjú latinsko, san lepuo poznú deklinacjone, konjugacjone an usé raunave latinskega izika.

San se subto dovizú de nediško j bluo ku latinsko, nie mielo prepožicjonu, i mielo kaze: hiša=casa; della casa=hiše; alla casa= hiši; con la casa=s hišo; presso la casa= par hiš(i). Z imenam j bluo dost doluožt dežinencjo, an dežinencje so ble nimar glih za “moški”, “ženski”, “neutar”. Ja, “neutar”, zak nediško, ku latinsko, ima an neutar.

An san subto zamerku de moške imena genjajo u konsonant, ženske imena (skor nimar) u vokal “a”an neutar u “o” ol “e”. Nia korlo ku lepuo omerkat, pogruntat, ušafat an napisat raunave, ki so vajale po usieh nediških dolin, zakì so ble upičnjene pru not u iziku, tu guorienje. An verbi so imiel njih dežinencje u njih konjugacion, an tele dežinencje so vajale po usieh vaseh.

Za pravično poviedat an krat za nimar, jest niesan vekuštu pru nič, san samuo napisu gor na karto kar judje so nimar spoštuval, praznuval, dopunli po stuajkah liet.

Tek bo še guoru de besednjaki an gramatika so vekuštani, je an špotliu lažnivac.

So naš izik, naš materni izik.Falsificazione o ricerca?

Come nascono i vocabolari e la grammatica

Desidero raccontare cosa mi ha spinto, cosa mi ha indirizzato, cosa mi ha condotto a scrivere i due vocabolari e la grammatica del Nediško.
E questo per due motivi:
- per raccontare, a chi interessa, come nasce una grammatica e un vocabolario;
- e in secondo luogo motivo ancor più notevole, annichilire, una volta per tutte, i pettegolezzi, che più di qualcuno predica, che i vocabolari e la grammatica sono una mia invenzione.

Ho subito deciso di iniziare col vocabolario Nediško-Italiano, perchè chiaramente mi servivano le parole nediške.
All'inizio il maggior lavoro era lo scrivere, in quanto i termini non mancavano. Quindi serviva un bel programma per scrivere, o, meglio, un elaboratore adatto alla conversione in PDF.
Me lo fornì mio figlio:
WinEdt, che è un elaboratore veramente buono, che migliore non ci potrebbe essere e che, naturalmente, bisogna comperare.
Preparai una traccia per lavorare più in fretta, che era questa:

\textbf{} \textit{} \textit{}\\

\textbf{}; dentro le graffe {} scrivevo la parola, (\textbf = bold)

\textit{}; dentro le graffe {} scrivevo l'analisi grammaticale: v. (verbo), m. (maschile), f. (femminile), n. (neutro), ecc.; (\textit = corsivo)

\textit{}; dentro le graffe {} scrivevo i chiarimenti se servivano (l'origine della parola: friulana o tedesca; locuzioni con quella parola... )

\\ = a capo

Ogni parola era così scritta come il seguente verbo:
\textbf{mándrat} \textit{v.} governare, manovrare, maneggiare, accudire; \textit{(accudire il bestiame=mandràt zvino)}\\

Così richiamavo con “copia-incolla” la traccia: (\textbf{} \textit{} \textit{}\\) e mettevo dentro parola per parola.

Piccolo problema (ma grande lavoro) erano gli accenti ž š č, che dovevo scrivere così: \v{s} - \v{z} - \v{c} e naturalmente anche tutti gli altri accenti non presenti sulla tastiera.

Alla fine con un clik trasformavo lo scritto in PDF e “mandrat” veniva così:

mándrat v. governare, manovrare, maneggiare, accudire; (accudire il bestiame=mandràt zvino)\\

Trascorrevano i mesi e le parole (quelle di ogni giorno) non si esaurivano, però serviva sempre più riflettere per farle venire a galla. Finchè son venute e mancare, o, meglio, sembrava che non ci fossero più. Allora presi la penna e la carta e andai a parlare con la gente, in particolare coi vecchi. Così le parole nuove che non avevo ancora trascritto, saltavano fuori come la grandine.

Una vera miniera era mia suocera: ogni volta che non ricordavo un termine, chiedevo a lei e lei me lo diceva immediatamente.

Altra miniera era la gente con la quale parlavo ogni giorno sempre in Nediško

Poi iniziai anche a leggere tutto quello che trovavo scritto in Nediško. Ma non scrivevo subino nel vocabolario le parole nuove, perchè molte volte erano addomesticate alla slovenščina: chiedevo prima ai vecchi se adoperavano e come quel termine e solo dopo la loro conferma lo mettevo nel vocabolario.

Si rivelò il problema delle parole che venivano usate solo in un paese o in pochi paesi. Era giusto scriverle, o lasciarle perdere?
Ho deciso di scriverle e non solo quelle che ognuno poteva facilmente comprendere, ma anche quelle che era impossibile capire senza chiarimenti.

La nostra liingua è stata sempre molto poco scritta, però molto parlata e la pronuncia cambia molto facilmente nella bocca della gente: a uno piace un modo di dire, a un altro un modo diverso. Ma tutti e due i modi sono buoni se un numero sufficiente di persone parlano così e si capisce ugualmente bene. Allora è logico tenere tutte e due.

L'altro giorno a Matajur ho sentito: “Laj, laj!” Piùfreuqntemente si sente “Lej, lej!” e, forse, è più giusto, perchè deriva da gle”gledat” non da “gladat”; però ugualmente è giusto non dimenticare “laj”. Per questo ho messo ambedue le parole sui vocabolari. Ma qualcuno non mi deve incolpare che stravolgo la nostra lingua, perchè ho messo sui vocabolari parole che lui non ha mai sentito e che non si parlano nel suo paese.

Ho messo pure parole che è impossibile comprendere senza una spiegazione o che son poco usate perchè cadute nell'obblio o sono caratteristiche di un paese. Ma ho sempre cercato di aggiungere i chiarimenti necessari per capire bene il termine. Occorerebbe più d'una di queste parole riesumare e adoperarle nuovamente come le usavano un tempo, senza essere obbligati a usare termine che derivano dall'italiano.

Alla fine ho iniziato a tradurre scritti italiani in Nediško, per vedere le parole che potevano mancare.
Talvolta era difficile trovare la traduzione necessaria: dovevo chiedere in lungo e in largo ai vecchi per giungere a lei. Le più difficile erano le parole astratte, in quanto poco usate.

E quando mi sembrò il lavoro terminato, quando camminavo per i boschi e per i sentieri, pensavo alle parole e quando mi veniva qualcuna in testa che mi sembrava nuova, prendevo velocemente la penna e la carta, che portavo sempre in tasca, e la scrivevo per non dimenticarla. Quasi sempre la parola era già scritta, ma qualche volta non c'era e io ero felicissimo di poter aggiungere una parola nuova.

Quanto tempo è durato questo lavoro?
Ho iniziato nel 1999; il vocabolario è stato stampato nel 2012.
Naturalmente, contemporaneamente iniziai a scrivere anche il vocabolario Italiano-Nediško e subito dopo anche la grammatica.

Vocabolario Italiano-Nediško

Per il vocabolario Italiano-Nediško all'inizio il lavoro sembrava più leggero, in quanto era sufficiente scambiare le prima con la terza parola; la seconda rimaneva invariata (ma non proprio sempre); la quarta occorreva quasi sempre chiarirla meglio.
Grande lavoro è stato per risolvere questi due problemi:


- spesso il termine nediško aveva più significati. Esempio: marat = badare, degnare, interessarsi, importare, curare; occorreva per ogni termine ripetere il nediško,


- altro bisogno era chiarire bene il termine italiano quando in nediško c'erano diversi termini. Esempio:

\textbf{fatica} \textit{f.} \textbf{1} fadìja \textit{(friul.); (fare fatica = fadjàt)}; \textbf{2} màrtra \textit{(friul.)}; \textbf{3} trùd \textit{(m.)}; \textbf{4} dìelo; \textbf{5} te\v{z}àva \textit{}\\

Risultato in PDF:

fatica f. 1 fadìja (friul.); (fare fatica = fadjat)); 2 martra (friul.); 3 trud (m.); 4 dielo; 5 težava

Grande e pesante lavoro, che è troppo lungo spiegare.

Alla fine ho preso un vocabolario italiano e ho iniziato a scorrere parola per parola.
Tante parole non c'erano in nediško, però qualche nuova, che non avevo ancora tradotto, saltava fuori.

Grande lavoro era anche utilizzare qualche termine nediško in particolari locuzioni, o porre ogni genere di delucidazione quando serviva o quando era possibile.
Infine, altri lavori, che possono essere osservati sul vocabolario.

Grammatica

Diversi dicono o pensano che io ho inventato la grammatica nediška e le sue regole e nemmeno immaginano che la grammatica è già posta dentro le parole quando le si adopera. Non è possibile inventare chiacchiere o frottole: è già tutto dentro il parlare. La gente, senza sapere e senza conoscerle, rispetta tutte le regole della lingua; la grammatica è nella loro testa senza che se ne accorgano.

Quando ho iniziato, avevo un grandissimo vantaggio: avevo studiato molto il latino, conoscevo molto bene le declinazioni, le coniugazionio e tutte le regole della lingua latina.

Mi son subito accorto che il Nediško era come il latino, non aveva le preposizioni ma i casi: hiša=casa; della casa=hiše; alla casa= hiši; con la casa=s hišo; presso la casa= par hiš(i). Per i nomi era sufficiente aggiungere le desinenze e le desinenze erano sempre uguali per il maschile, femminile e neutro. Sì, per il neutro, perchè il Nediško, come il latino, ha il neutro.

E mi son subito accorto che i nomi maschili terminano in consonante, i nomi femminili (quasi sempre) in “a” e i neutri in “o” o in “e”. Non serviva che osservare bene, valutare, trovare e scrivere le regole, che valevano per tutte le Valli del Natisone, in quanto erano conficcate dentro la lingua stessa, nel parlare. Anche i verbi avevano le loro desinenze nella loro coniugazione, e queste desinenze valevano in tutti i paesi.

A dire la verità una volta per sempre, io non ho inventato proprio nulla, ho solamente scritto sulla carta quello che la gente ha sempre eseguito, osservato, praticato, esercitato, svolto, adempito per centinaia di anni.
Chi continuerà a dire che i vocabolari e la grammatica sono inventati, è un vergognoso bugiardo.

Sono la nostra lingua, la nostra lingua materna.

Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it