Morfologija : PronomiPosebni pronomi

Singolar

(Kaži - parva poseba - druga poseba - treča poseba)

N - Jést o íst - tí - ón, oná, óno
G - mené (mé o mi) - tebé (té, ti) - njegá, njé
D - mené (mé o mí) - tebé (té o tí) - njemú (mú), njí (jí)
A - mené (mé, mi) - tebé (té, ti) - njegá (gá), njó (jó)
L - par mené - par tebé - par njín, par njí
S - z máno - s tábo - z njín, z njó

Dual

N - Mídva - vídva - onádva
G - nasdvíah - vasdvíah - njihdvíah
D - nandvíaman - vandvíaman - njindvíaman
A - násdva - vásdva - onádva
L - par nasdvíah - par vasdvíah - par njihdvíah
S - z namdvíaman - z vamdvíaman - z njimdvíaman

Plurale

N - Mí - ví - oní, oné, oné
G - nás - vás - njíh
D - nán - ván - njín (jín)
A - nás - vás - njé (jíh)
L - par nás - par vás - par njíh
S - z nám - z vám - z njím

Partikule pronominal

parva rija Akusativ - druga rija Dativ

mé o mí = mi, me
mé o mí = mi, a me

té o tí = ti, te
té o tí = ti, a te

gá = lo, lui
mú = gli, a lui

jó = la, lei
jí = le, a lei

nás = ci, noi
nán = ci, a noi

vás = vi, voi
ván = vi, a voi

jíh = li, loro
njín = a loro

Anj = lui njó = lei

Varvat ''ánj'' e ''njó'' nucani ku prepočjoni:

préd ánj = davanti a lui
préd njó = davanti a lei

tú ánj = in lui
tú njó = in lei

zá ánj o zánj = per lui
zá njó = per (o dopo di) lei

čéz ánj = contro di lui
čéz njó = contro di lei

za njín o znjín = con lui
za njó o znjó = con lei

pár njemú o pár njín = presso di lui
pár njí = presso di lei

z o pred njim = con o prima di loro
pred nje = davanti o prima a esse

Drugačnost miez njín an jín:
jín kaže bližne posebe;
njín je buj navaden.

Daró a loro da bere non a te= dán njin za pit ne tebé.
Se vorranno, daró loro da bere= če bojo tiel, jin dan za pít.

Riflessivo: = si

N - sé
G - sebé
D - sábo
A - sé
L - pár sebé
S - s sábo

Pronom relativ Katér

Relativ pronom ''il quale'' se prevarže s ''Katér'', ki se nagne po navad ku an ağektiv.

Tapar teli dugi podobi je tud na kratka ''kí'' = (che), ki u Nediško ostane nimar nepremenjena za usé kaže, numerje an sorte.

Púob, ''kí'' díela = il ragazzo che lavora.
Púobi, ''kí'' díelajo = i ragazzi che lavorano.

Pa če “ki” se ušafa tu an kaž ki nie nominativ, po ''kí'' se muore doluožt posebni pronom u kaž, numer an sort u katerin bi stau dug pronom:

Púob, kí ''mú'' dán né búkva... = il ragazzo, al quale dó un libro...
čečá, kí sán ''jó'' vídeu... = la ragazza, che ho visto...

Ol, buojš, se more luožt na akužativ posebo:
čečó, ki san videu, j líepa = la ragazza che ho visto é bella.

Nucat dno ol drugo podobo (kater o ki) je nemarno ku po taljansko (il quale, che). Pa s propozicjonam se nuca nimar samuo dugo podobo:
Púob, s katérin guorín.. = il ragazzo con cui parlo...

Ežerčishi

Lo chiamo e non viene.
Lo chiamavo e non veniva.
Il ragazzo, al quale dó da bere, é mio fratello.
I ragazzi che lavorano sono tutti giovani.
La ragazza, che hai visto, é mia sorella.
Il ragazzo col quale parlavo é bravo.
Ti diró che non ti sopporto.
Ora il sarto mi cuce (šivat) un vestito (oblieka) nuovo
Qualche volta il mio amico mi scrive una lunga lettera
La madre é contenta, se suo figlio la ama
Questo ragazzo é triste (žalostan), perché suo padre non lo loda
Nostra zia é malata, perció andiamo a trovarla (obiskavat)
Quando sono bravo, mio padre mi regala un libro.
Sebbene non siate (niesta) bravi, i genitori vi permettono tutto
Vi piace questo libro (bukva, plur.)?
Lo zio scrive a me e non a te
Io non parlo volentieri con lui
A me piacciono le mele, a te, invece, le pere
Mio padre conosce te ma anche tuo fratello
Mio sorella é presso la zia e con lei é anche la sua amica.
I miei genitori (starši) lavorano per me.
Questo libro é per te, quello, invece, é per lui.
Qui é una sedia; il ragazzo monta (stopnit) su di essa


Zamení plural u šingolar u telin zadnjin diele

Dolož posebne pronome

On je muoj parjateu, an jest .... pišen no lepo letero.
Ti uprašaš, an jest .... odguorin.
Zakí san pridan, ... očá ukupe bukva.
Ti si skrit, ma jest .... viden.
Zaka me na saludaš, kar .... pozdraven.
Tel je muoj parjateu; al .... poznaš?
Oná je muoja mat, an jest .... juben.
Jest .... rad poslušan , kar guoriš lepuo.

Tekér, kér

Tud teker se deklinuje ku po navad an z njin tud ''ker'', ki ima nimar tajšan pomien = ''il quale'':
Tonca an Bepo, ker mej nárbuj ušeč, stá šlá (duale) učera zá sudáda =
Tonca e Bepo, che mi piace moltissimo, sono andati ieri a fare il militare.

Kaduo - kar

Kadúo = chi, kár = ció che

N - Kadúa(o) - kár
G - čigá (čí) - kogá
D - komú (kamú) - komú (kamú)
A - kogá - kogá
L - pár kogún (čín) - pár čín
S - s kogún (čín) - s čín

U Nediško besieda ''kadúa(o)'' je malo nucana ku relativ pronom. Je, pa, zlo nucana ku uprašovan pronom.

U Nediško na mestu kadúo se nuca glihuriedno besiedo ''ték'', ki pride reč ''tíst kí = colui che''.

Ték = chi, colui che

N - Ték (ki)
G - tegá (kí)
D - temú (kí)
A - tegá (kí)
L - par temú (kí)
S - s tín (kí)

''Kí'', takuo ki smo vidli gonavarh, nia sklanjaven (deklinabil).

Za plural se nuca: ''coloro che'' o ''quelli che'' = tíst(i) kí (tuk ''kí'' ostane nepremenjen)

Pronomi relativi ''ték'' = colui che an še ''kadúo'' se nucajo po navad na začetak propožicjona, kar tu sred se predlože (pa ne potriebno) ''colui che'' = ''tíst, kí'', ''tísta, ki'', ecc.:

Tek príde nacó, jé bardák= Chi verrá stá sera, é bravo
Júb kogá kí čéš = ama chi vuoi.
Kadúo j túole narédu? = Chi ha fatto questo?
Naj príde tíst kí če náj = Venga chi vuole (qualsiasi, qualsivoglia)

''Túa(o)k'' ( = ció che) se pomeni na ''cosa'' an je brez posebe (neutar). Té bó učílo túok mučí = ti insegnerá ció che tace.

''Kár'' se nuca an na sred propožicjona.
Nía lepúa kár jé lepúa, pá kár jé ušéč = non é bello ció che é bello, ma ció che piace.
Kár jé lepúo j nímar ušéč = ció che é bello piace sempre.

Drúg se sklanja ku an ağetiv.

Drúgega, drúgemu, drúgin, drúgim e drúgi, drúgih morejo ratat:
drúzega, drúzemu, drúzin, drúzim, drúzi, drúzih.
An še drúzega e drúzemu = drúzga e drúzmu.

Dual na nominativ an akužativ:
drúga (dvá).
Mídrúz, vídrúz, onídrúz = noialtri, voi altri, loro altri
''Mídrúz, vídrúz, onídrúz'' so pronomi zlo nucani.
So nareti z zvezo pronoma personalja ''mí'', z ''drúg(i)'', ecc.

Se sklanjajo s pronoman personaljan an z ''drúg''.

Nom. = Midrúz = noialtri
Gen. = nasdrúzih = di noi altri
Dat. = nandrúzin = a voi altri
Acc. = nasdrúge = noi altre, ecc.

Glih takuo tud za: ''vidrúz'' e ''onidrúz''.

Prevarzi

Maria mi (ti)sgrida
Maria lo (m., n.) sgrida
Maria li (m., f., n.) sgrida-
Maria lavora per se stessa
Maria lavora per voi-
Maria lavora per loro (m., f., n.)
io te le ho date-
tu me l'hai dato
lei me li ha dati-
lei glieli ha dati
noi ve li abbiamo dati-
essi te l'hanno dato
esse glieli danno-
Il libro che mi hai dato te l'ho restituito
Gli hai restituito il libro?-
Gliel'ho restituito
Mi si é rotta una scarpa-
Gli si é macchiato il quaderno
Lui non lo sopporto-
Lei non la sopporto

Ponomi an ağetivi posešivi

Pronomi am ağetivi posešivi so zglihani: muoje bukva - bukva so muoje

Prevarzi an prepiš

Mio fratello ed io siamo bravi a scuola, perció nostro padre ci compera spesso dei (kake) regali (šénk).
Egli ci loda anche quando portiamo (nosit) a casa bei voti (sačanje).
E voi due? Siete bravi?
I nostri (due) amici non sono bravi e i loro genitori non comprano loro dei (non tradurre ''dei'') regali, ma li sgridano (kregat).

Pronomi an ağetivi dimoštrativi

questa é la mia casa = tela j muoja hiša
quelli sono i suoi cavalli = tisti so njegá konji
i tuoi libri sono questi, non quelli = tuoje bukva so tele, ne tiste
tutto ció non é certo = use tuole (tuo) nie šigurno
quello che mi dici é falso = tiste ki (kar) me praveš je falš
quella che mangia é mia cugina = tista ki ije je muoja kužina
questa mattina mi alzai presto = dave san ustu preca
quei quaderni sono di Maria = tiste so Marijine bukva
questi soldati sono coraggiosi = tisti sudadi so kuražni

Pronomi an ağetivi relativi

quale, quale (ž.), quale cosa = kizadan, kizadna, kizadno-
chi = tek
chi (plurale) = tisti ki
il cui = katerega
la cui = katere
le cui = katerih
come = kuo
quanto = dost
che numero, quanto = kizadan
di che = ka
quale, quali = kater, katera, katero
''le cui'' = katerih

Pronomi an ağetivi indefiniti

Alcuno-alcuna = kajšan, kajšna, kajšno
Qualcosa = kiek
Nessuno-nessuna = nobedan, nobedna
Nulla-niente = nič
Qualunque, qualsiasi = usak, usaka
Altrui = druzega, druge
Sufficiente = dost, zadostan
Ognuno, ciascuno = usak
Troppo = masa
Stesso = etist
Molto = puno
Niente = nič
Nessuno = nobedan
Altro = drug
Qualcun altro = kajšan drug
Poco = malo
Tanto = puno
Tutto = usé ---+-++ Pronomi indefiniti an negativi Kadar an pronom negativ diela sa posebo, se muore ponovit nejanje :
nessuno parla = nobedan ne guarí

certo, certa = niešan, niešna
altro, altrae = drug, druga
ogni = usak
ognuno-ognuna = usak, usaka
tutto-tutta = usé, usá
pochi-poche = malo
si (impersonale) = se
abbastanza, bastante = dost
troppo-troppa = masa
molto-molta = puno
molti-molte = puno
poco-poca = malo

Ežerčishi

Ežempli: un certo giorno d'estate = niešan dan čepoliete
un certo libro che non ho = niešne bukva, ki jih nieman
un altro é il regalo che cerco = drug je šenk ki ga gledan
un'altra donna che si chiama Maria = druga žená ki se kliče Marija
cerco gli altri piatti e li trovo = gledan te druge tonte an jih ušafan
ogni mattina presto il gallo canta = usako jutro zguoda petelin puoje
do un bicchiere di vino a ognuno = dan no taco vina usak(c)emu
ogni notte esce la luna = usako nuoč luna pride uon (ustane)
io lo voglio tutto = jest ga čen vás
io le amo tutte = jest jih juben usé
di sera tutto tace = zvičer usé mučí
tutti parlano di te = usí guarjo na te (od tebé)
ho abbastanza sonno = san zadost zaspan
il dolce che mi offri é troppo = sladčino ki me jo ponujaš joj masa
colui che beve troppo finisce ubriaco = tek pije masa rata pián
questa mattina é molto poca l'acqua del fiume = telo jutarnje je masa malo uodé du Nedižo
a poco a poco salgo la collina e scendo dall'altra parte = počase stopnen na bardo (čukulo, bulo) an se znižan na te drug kraj
voglio molta marmellata con pane = čen puno marmelade s kruhan
a pranzo mangio molto, peró a cena mangio molto poco = na kosilo (južno) ijen puno (obiuno), pa zvičer ijen previč malo
non si puó riposare in pace = se na more opočivat par mieru
qui si deve leggere in inglese = tle se muore prebierat po ingleško

Pronomi interrogativi -

Dúa(o), kadúa(o)

dúo, kaduo = chi,
káj = che cosa

N - Dúa(o), kadúa(o)
G - čigá (čí)
D - komú (kamú)
A - kogá
L - pár kogún
S - s kogún

Káj (ká), (kí)

N - káj (ká)
G - kogá
D - kogú
A - kí (ká)
L - par čín
S - s čín

Kízadan = quale

Pronom ''kízadan = quale'' se sklanja glih ku ''dán''.

Dual je ku plural samuo na moški nominativ je:
kizadná (dvá).

''Kíza'' ostane nepremenjen,
''dán'' se sklanja ku numeral ''dán''.

Takuo tud ''kájzadan''.
''Kájza'' ostane nepremenjen,
''dán'' se sklanja ku numeral:
Kájzadan - kájzadna - kájzadno. ecc.


Kízadnega (kízadan) češ, té bíau ól té čárin (čárni)? = Quale vuoi, il bianco o il nero?
Kájzadnega bóš téu? = Quale vorrai?

Particula “te” té

Nediško pogostu nardi soštantiv s partikulo '''' + ağetiv''.

Té bíau = il bianco
Té čárin = il nero.
Té líepe án té gárde = le belle e le brutte (le tradizionali maschere di Mersino, Matajur e Masarolis).
sán ukúpu no málo te čárnega = ho comprato un po' di vino nero.

Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, é completamente independente ed amatoriale.
Chiunque puó collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy.
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.

www.lintver.it
© 2000 - 2017 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it
Visite dal 3 Aprile 2010.